UKSW

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14
01-938 Warszawa

pokój 1448
(0-22) 569 96 19

Kierownik:

prof. dr hab. Jan F. Terelak
e-mail: j.terelak@uksw.edu.pl
dyżur: wtorek 15:00-16:30

Adiunkt:

dr Monika Małkiewicz
e-mail: m.malkiewicz@uksw.edu.pl
dyżur: czwartek 14:00-15:00

Adiunkt dydaktyczny:

dr Zdzisław Kobos
e-mail: z.kobos@uksw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 15:00-16:00

Asystent:

dr Olaf Truszczyński
e-mail: o.truszczynski@uksw.edu.pl
dyżur: środa 10:00-11:00

Problematyka badawcza aktualnie podejmowana w Zakładzie:

 • teoria stresu,
 • stres pracy,
 • stres bezrobocia,
 • dobór i selekcja zawodowa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • polityka personalna,
 • psychologia reklamy,
 • psychologia konsumenta,
 • psychologia menedżera,
 • psychologia sportu,
 • szkolenie pracowników,
 • motywowanie personelu,
 • ocenianie pracowników,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych (lotnictwo, sport, nurkowanie).

 

Kierownik: Prof. dr hab. Jan F. Terelak


 

Laboratorium:
1. PSYCHODIAGNOSTYKI

Kierownik: dr Zdzisław Kobos – k: 502 088 593
z.kobos@uksw.edu.pl

 

Wyposażenie specjalistyczne:

- Aparatura: Wiedeński System Testów – WST - wersja stacjonarna
 

 

 

Wiedeński System Testów - jest implementacją interaktywnych .komputerowych testów psychologicznych „papier-ołówek” oraz psychomotorycznych testów behawioralnych. Wiedeński System Testów WST obejmuje dwa elementy funkcjonalne:

- Panel administracyjny dla uprawnionego psychologa prowadzącego badania testowe, zawierający następujący sprzęt: panel uniwersalny (USB), pedały , klucze reakcyjne zestaw słuchawkowy stereo, będąc platformą internetową umożliwia: wprowadzanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych badanych osób; generowanie raportów indywidualnych (prezentowanie syntetyczne wyników); generowanie dokumentów potwierdzających badanie.

- Panel baterii testów obejmuje: testy inteligencji, uwagi, percepcji, pamięci, osobowości, temperamentu, itp. oraz czasy reakcji wzrokowo-ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej (specjalistyczne urządzenia pomiarowe zewnętrzne sprzężone z panelem centralnym).

Niektóre przykładowo wybrane testy z biblioteki obejmującej 100 testów w zakresie oceny:

a) Sprawność psychomotoryczna:

 • 2 HAND
 • Koordynacja Dwóch Rąk,
 • SMK –Koordynacja Sensomotoryczna,
 • RT- Test Czasu Reakcji,

b) Sprawność intelektualna:

 • Adaptacyjny Test Matrycowy,
 • Zaawansowane Matryce Progresywne,
 • Kolorowe matryce Progresywne,
 • Standardowe matryce Progresywne,

c) Procesy uwagowe:

 • COG-Kognitron,
 • DT- Test Decyzji,
 • DAUF-Test Ciągłości Uwagi,
 • SIMKAP- Podzielność uwagi,
 • RA- Analiza Reakcji,
 • SIGNAL- Test wykrywania sygnału,
 • VIGIL- Test Czujności,

d) Procesy pamięci:

 • CORSI - Test Rozpiętości Pamięci,
 • VISGED – Pamięć Wzrokowa,
 • STROP - Test Kolorowego Słowa,
 • A3DW- Adaptacyjny Test Wyobraźni Przestrzennej.

Zadania badawcze

(a) Badania podstawowe - dotyczą diagnozy różnicowej w zakresie zdolności, inteligencji i osobowości ludzi z tzw. zawodów stresowych i niebezpiecznych, a także oceny kosztów psychofizjologicznych adaptacji do sytuacji ekstremalnych oraz wpływu dystraktorów na procesy poznawcze w sytuacjach zadaniowych.
(b) Badania aplikacyjne – obejmują działalność ekspercką w zakresie dla sądów pracy w zakresie odwołań od orzeczenia komisji lekarskich i psychologicznych. oraz badania doboru i selekcji psychologicznej o charakterze komercyjnym.


2. PSYCHOLOGII TRANSPORTU

 

 

Kierownik: dr Monika Małkiewicz
Miejsce: Symulatorownia bud. 24; E-mail: m.malkiewicz@uksw.edu.pl

 

 

 

 

 

Wyposażenie specjalistyczne
Aparatura:

 • symulator samochodu osobowego,
 • pomiarowa aparatura badawcza:
  • system okulograficzny,
  • monitoring parametrów fizjologicznych tj. tętno, reakcja skórno-galwaniczna oraz czynność bioelektryczna mózgu – EEG),
 • Wiedeński System Testów (mobilny)
 • Test2Drive.

Symulator składa się z kabina samochodu osobowego, układ ruchu, układ prezentacji obrazu, stanowiska instruktora/operatora. Samochód osobowy umieszczony jest na siłownikach o sześciu stopniach swobody, co umożliwia generowanie wibracji o częstotliwości od 5 do 300 Hz oraz odtwarzanie efektów dźwiękowych, które towarzyszą kierowcy podczas rzeczywistej jazdy.


Figure 1. Symulator samochodu osobowego
(W wyniku prowadzonych badań naukowych do końca 2019 symulator przepracował przez ponad 1200 godzin).

 

Front symulatora otacza cylindryczny ekran, na którym wyświetlany jest wysokiej jakości panoramiczny obraz. Pole widzenia kierowcy wynosi 200 stopni, dzięki czemu nie widzi on krawędzi ekranu. Lusterka boczne i środkowe zastąpiono wyświetlaczami LCD. Samochód wyposażony jest w konfigurowalny układ skrzyni biegów: manualną 6-biegową oraz automatyczną. Umożliwia symulowanie różnych systemów bezpieczeństwa: ABS, ESP, wspomagania kierownicy. Wewnątrz kabiny zamontowany jest tablet pełniący funkcję nawigacji oraz umożliwiający wyświetlanie poleceń badacza/instruktora. Zainstalowane jest również urządzenie do komunikacji głosowej pomiędzy kierującym a badaczem/instruktorem, system kamer rejestrujących obraz z wnętrza kabiny samochodu oraz zestaw czujników do pomiaru drgań i hałasu w symulatorze. Symulator umożliwia odwzorowanie wrażeń, które towarzyszą jeździe w warunkach rzeczywistych, w terenie o różnym ukształtowaniu (górskim, pagórkowatym, nizinnym) i o różnej infrastrukturze drogowej (teren zabudowany, niezabudowany, miejski, wiejski, trasy szybkiego ruchu, autostrady, drogi gruntowe/nieutwardzone, różny typy skrzyżowań dróg, tunele, mosty, ścieżki rowerowe itd.), podczas różnych pór roku i dnia, w różnych warunkach pogodowych (zachmurzenie, opady deszczu i śniegu o różnej intensywności, mgła, wiatr, gołoledź). Możliwe jest symulowanie awarii pojazdu (np. hamulców czy przebicia opony), wtargnięcie na jezdnię pieszego czy zwierzęcia, wymuszenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu, nagłe hamowanie poprzedzającego pojazdu bądź fotoradar itp.
 

Symulator jest zintegrowany z urządzeniami medyczno-badawczymi.
- Oprogramowanie
Oprogramowanie symulowanego pojazdu zapewnia odwzorowanie w czasie rzeczywistym: modelu ruchu przestrzennego pojazdu, działania poszczególnych układów, instalacji i systemów pojazdu, wybranych awarii i niesprawności poszczególnych układów oraz sytuacji specjalnych, np. poślizgu;
- Środowisko wirtualne symulatora odzwierciedla infrastrukturę drogową (tereny wiejskie i miejskie oraz rzeźbę terenu (teren płaski, pagórkowaty i górski);
- Łączna długość symulowanych tras jazdy wynosi nie mniej niż 200 km i umożliwia ciągłą jazdę w zróżnicowanych warunkach drogowych przez co najmniej 8 godzin;
- Symulator umożliwia generowanie ruchomych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych, motocykli, pojazdów uprzywilejowanych, tramwajów i pociągów;
- Symulator umożliwia symulowanie pór roku, pór doby, warunków pogodowych, (deszcz, mgła, śnieg, mróz);
- Oprogramowanie symulatora generuje tło akustyczne słyszane w kabinie oraz reakcje wibracyjno-akustyczne;
- Oprogramowanie stanowiska instruktora/operatora zapewnia możliwość sterowania pracą symulatora, nadzorowania oraz wykonywanie wszystkich zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczeń/badań, a także rejestrację ich przebiegu oraz analizę i wstępną ocenę ich wyników;
- Rejestrowane przez symulator parametry są zapisywane w formacie umożliwiającym ich łatwe przetwarzanie i analizę statystyczną, minimum csv i xml z możliwością eksportu do pliku tekstowego;

 

Zadania badawcze, możliwe do zrealizowania w symulatorze:
(a) Badania podstawowe - dotyczą mechanizmów poznawczych i psychoruchowych kierowców w różnych warunkach drogowych, a także oceny sytuacyjnych i osobowościowych moderatorów funkcjonowania kierowcy w różnorodnych warunkach jazdy a także prognozowania prawdopodobieństwa zachowań nieprawidłowych w ruchu drogowym.

 

(b) Badania aplikacyjne obejmuję diagnozę i działalność ekspercką w zakresie uczenia się kierowania pojazdem drogowym oraz ocenę nieprawidłowego działania kierowcy w sytuacjach kolizyjnych, ocenę infrastruktury drogowej, ergonomii kokpitu, itp
System okulograficzny z automatyczną korektą błędu paralaksy, śledzeniem ruchów gałek ocznych, dostępem do danych i wyników w czasie rzeczywistym, z możliwością pomiaru całkowitego i średniego czasu poświęconego na oglądanie całości lub poszczególnych części materiału (średnia, minimum i maximum).

 

System ma możliwość rejestracji liczby i częstotliwości spojrzeń na konkretny element oraz pomiarem czasu skupienia na konkretnym elemencie (fiksacja), możliwością śledzenia kolejności obserwowanych elementów (sakkady) i definiowaniem dynamicznych rejonów zainteresowania (ROI/AOI), a także z automatyczną korektą błędu paralaksy (maksymalne odchylenie pomiaru 0,5°). System jest zintegrowany z innymi urządzeniami mobilnymi i czujnikami, takimi jak: EEG, GPS.
 

Figure 2. Eye tracker mobilny: firmy SensoMotoric Instruments (SMI)
 

System monitoringu parametrów fizjologicznych (tętno - EKG, czujnik oddychania, reakcja skórno-galwaniczna - EMG, czynność bioelektryczna mózgu – zestaw EEG) składający się z kodera 8-kanałowego, czujników oraz oprogramowania do rejestracji i analizy danych.
Czujniki są zsynchronizowane z danymi pozostałych czujników symulatora oraz są oznaczone znacznikami czasu, by umożliwiać zsynchronizowanie z nagraniem wideo.

 

Figure 3. g.USB amp – 16 kanałowy wzmacniacz sygnałów biologicznych (EEG, EKG, EMG i in.)
 

Figure 4. Mobilny Wiedeński System Testów
 

 

Wiedeński System Testów (Vienna Test System, firmy SCHUHFRIED GmbH) jest systemem testów znanym na całym świecie, służącym do diagnozy funkcjonowania psychomotorycznego, osobowości i intelektu. System składa się z zaawansowanego oprogramowania i panelu reakcyjnego. Zawiera ponad 120 testów psychologicznych, których część jest komputerowymi wersjami testów „papier-ołówek”.
 

Figure 5. Test2Drive
 

TEST2DRIVE (T2D firmy Alta) jest pierwszym w Polsce system, który umożliwia zbadanie wszystkich wymaganych prawnie obszarów funkcjonowania kierowców, spełniającym jednocześnie kryteria dobroci testów psychologicznych.
 

 

3. PSYCHOFIZJOLOGII

 

Kierownik: dr Olaf Truszczyński miejsce: budynek nr 24, sala 007
kom: +48 790 274 261

 

 

 

 

 

 

A. Wyposażenie specjalistyczne:
- Aparatura: 5 zestawów do BioFeedback: ProComp Infiniti System wraz z BioGraph Infiniti Software; Psychogalwanometr Unisar v. 01; 30 pulsometrów Geonaute OnRythm 310
- Każdy zestaw składa się z kodera 8-kanałowego, posiadającego certyfikat wyrobu medycznego CE kl I (System spełnia standardy IEEE) oraz czujników przeznaczonych do rejestracji SEMG (powierzchniowego EMG), BVP lub EKG (rytmu serca), Temp (temperatury), oddychania, SC przewodności skóry.
- Aparatura umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem przekaźnika USB – Aparatura Relay Interface I/O, pomiar impedancji (parametry), prowadzenie dwukanałowej diagnostyki EEG, rozszerzenie systemu o bazę normatywną uwzględniającą wiek pacjenta, lokalizację elektrod i warunki badania, rozszerzenie o czujnik do pomiaru czasu reakcji oraz przeprowadzenia testu typu ciągłego wykonywania, prowadzenia treningów z wykorzystaniem wolnych potencjałów korowych (SCP), pomiar zmian przewodnictwa skóry na palcach dłoni (w jednostkach microSiemens), pomiar objętości pulsu (inaczej zwany fotopletysmograf - czujnik BVP). pomiar takich parametrów, jak: tętno, amplituda BVP, kształt fal BVP, zmienność HR, amplituda i rytm oddychania (pas przeponowy piersiowy), pomiar powierzchniowej elektromiografii rejestrującym sygnał w postaci RMS (Root Mean Square) (czujnik EMG ), pomiar RSA i HRV (zmienności rytmu serca) (czujnik EKG).
- Oprogramowanie - pozwala na badanie wzajemnych zależności między procesami fizjologicznymi i poznawczymi u badanego. Zawiera ekrany i skrypty do treningu z wykorzystaniem czujników: przewodność skóry, BVP, oddech, napięcia mięśniowego EMG, EKG oraz umożliwia zarządzanie bazą danych pacjentów (zestaw minimum 120 plansz diagnostycznych i treningowych, minimum 80 animacji/gier z możliwością rozszerzenia do 200 animacji, możliwość samodzielnego dołączania do systemu animacji, muzyki, ćwiczeń, obrazu z kamery wideo) a także umożliwia tworzenie raportów i trendów oraz archiwizację danych i eksportowanie danych do formatu ASCII (analiza widma EEG: transformacja Fouriera, JTFA, itp.).