POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

KS. DR HAB. WALDEMAR WOŹNIAK, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
e mail: w.wozniak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna, psychoprofilaktyka przestępczości.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Publikacje po 2010 r.
Książki

 • Marzec, A., Sarzała, D., Woźniak, W. (2018). Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w kontekście psychologicznym. Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny „SIM”.
 • Woźniak, W. (2015). Readaptacja społeczna sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. W kierunku formowania paradygmatu pracy socjalnej w oddziaływaniu penitencjarnym. Ružomberok: VERBUM
 • Woźniak, W. (2012). Metodyka pracy resocjalizacyjnej – ze szczególnym uwzględnieniem poezjoterapii. Poznań: Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Książki redagowane
 • Woźniak, W. (red.). (2017). Wokół destrukcji i jej zapobiegania – począwszy od holocaustu narodu asyryjskiego. Łódź: Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych.
 • Woźniak, W., Ślaski, S. (red.). (2016). Wokół sprawców przestępstw (EPISTEME UKSW 111). Warszawa – Łomża: Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Zabłocki, K., Woźniak, W. (red.). (2014). Człowiek ze swoimi problemami społecznymi. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.
 • Brejnak, W., Woźniak, W. (red.). (2010). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.
 • Woźniak, W., Lattanzi, M. (red.). (2010). Stalking – między przemocą a uzależnieniem.  Konstantynów Łódzki – Kutno: Wydawnictwo Bernard Cichosz & Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Artykuły
 • Marzec, A., Pekarcik, L., Woźniak, W. (2018). Recreational  activity of women aged 50+ in the large city environment. W: V. Lubkina, S. Ušča, A. Zvaigzne (red.), Society. Integration. Education. Proceedings of the Scientific Conference: May 25th – 26th, 2018. Volume IV: Sports and health. Art and design (s. 135-143). Rēzekne: Rezekne Academy of Technologies – Faculty of Education, Language and Design. DOI: 10.17770/sie2018vol1.3150
 • Woźniak, W. (2016). Resocializing programs of the perpetrators of particulary vicious murders. Sveikatos Mokslai. Health Sciences in Eastern Europe, 104(1), 70-74. DOI: 10.5200/sm-hs.2016.011
 • Woźniak, W. (2016). Przestępstwo jednego członka rodziny czynnikiem wpływającym na poczucie szczęścia u pozostałych osób tworzących wspólnotę rodzinną. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 28(4), 326-339.
 • Woźniak, W. (2015). Oddziaływania kulturotechniczne w procesie resocjalizacji. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 24(4), 189-201.
 • Woźniak, W. (2015). Znaczenie relacji interpersonalnych w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 23(3), 219-226.
 • Woźniak, W. (2015). Relacje między resocjalizacją a pracą socjalną. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 22(2), 265-276.
 • Woźniak, W. (2015). Wychowanie religijne w procesie resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 21(1), 295-307.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2013). Jakość życia osób z niepełnosprawnością. Łódzkie Studia Teologiczne, 22, 223-228.
 • Woźniak, R., Woźniak, W. (2012). Wychowanie do poszanowania przyrody – na przykładzie ochrony dotyczącej storczyków. Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, 9, 289-299.
 • Woźniak, W. (2011). Cechy osobowościowe wychowanków domów dziecka w perspektywie integracji społecznej. Studia nad Rodziną, 28/29, 307-317.
 • Woźniak, W. (2010). Oddziaływania wychowawcze a formacja osobowości – w aspekcie zachowań eksternalizacyjnych i internalizacyjnych. Studia Ecologiae et Bioethicae, 2, 201-206.
 • Woźniak, W. (2010). Introdukcja do psychologii małych ojczyzn – w kierunku ochrony dziedzictwa narodowego. Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, 7, 85-101.

Rozdziały w książkach

 • Woźniak, W. (2017). Przegląd wybranej literatury z zakresu dysfunkcjonalności społecznej – w kontekście zagadnienia destrukcji i jej zapobiegania. W:  W. Woźniak (red.), Wokół destrukcji i jej zapobiegania – począwszy od holocaustu narodu asyryjskiego (s. 177-181). Łódź: Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych.
 • Woźniak, W., Piekarski, W. (2017). Psychoterapeutyczne oddziaływanie w procesie resocjalizacji (socjalnej). W: W. Woźniak (red.), Wokół destrukcji i jej zapobiegania – począwszy od holocaustu narodu asyryjskiego (s. 139-150). Łódź: Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2017). Wsparcie społeczne i jego rola w resocjalizacji. W: W. Woźniak (red.), Wokół destrukcji i jej zapobiegania – począwszy od holocaustu narodu asyryjskiego (s. 125-137). Łódź: Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2017). Wokół niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W:  W. Woźniak (red.), Wokół destrukcji i jej zapobiegania – począwszy od holocaust narodu asyryjskiego (s. 111-123). Łódź: Wydawnictwo Uczelni Nauk Społecznych.
 • Woźniak, W. (2016). Weakened Sense of Security in Consequence of the Crime Experienced. W: P. Kobes, P. Nadybski, G. G. Sander (red.), Legal Context  in the Chosen Order and Security Area (s. 81-89). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
 • Woźniak, W. (2015). Psychological resocialization aspects of juvenile offenders. W: P. Kobes (red.), Juvenile proceedings – today and tomorrow (s. 117-132). Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2015). Wartość życia i zdrowia w wybranych koncepcjach psychologicznych i społecznych. W: A. Kieszkowska (red.), Prawda. Dobro. Piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny (s. 337-343). Warszawa: Difin.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2014). Pracownik socjalny w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W: K. Zabłocki, W. Woźniak (red.), Człowiek ze swoimi problemami społecznymi (s. 6-10). Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej.
 • Woźniak, W., Waligórski, K. (2012). Dwie płaszczyzny dogoterapii realizowanej w Zakładzie Poprawczym w Konstantynowie Łódzkim – aspekt psychologiczny. W: B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej (s. 215-221).  Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
 • Woźniak, W. (2011). Stalking jako zjawisko patologiczne – definicje, zakres, charakterystyka stalkera i radzenie sobie ze stalkingiem. W: R. M. Ilnicka (red.), Wybrane elementy pedagogiki resocjalizacyjnej – ujęcie teoretyczne i praktyczne (s. 132-140). Lubin: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.
 • Woźniak, W. (2010). „Nawrócenie” czy przemiana psychospołeczna? Studium przypadku. W: P. Gołdyn (red.), Religia w procesie resocjalizacji (s. 308-318). Konin: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach