POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Konferencje | ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. UKSW

KS. DR HAB. WALDEMAR WOŹNIAK, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
e mail: w.wozniak@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia penitencjarna i resocjalizacyjna, psychoprofilaktyka przestępczości.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE

Konferencje po 2010 r.
Międzynarodowe

 • Woźniak, W. (2016). Realizacja poradnictwa dla byłych więźniów poprzez tworzenie z nimi projektów psychoprofilaktycznych. Referat na – Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "Výzvy súčasného sociálneho poradenstva", Ružomberok, 6.06.16.
 • Woźniak, W. (2016). Praca socjalna a równowaga psychospołeczna. Referat na konferencji międzynarodowej "Visuomenės ekologija, arba kaip ugdyti visuomenę? X", Kowno, 17.05.16.
 • Woźniak, W. (2015). Resocialising programs toward the perpetrators of particularly vicious murders. Referat na – 9th International Science-Practice Conference of Forensic Psychiatry "Person in the crisis situations – norm and pathology",  Kłajpeda, 1-3.10.15.
 • Woźniak, W. (2015). Praca socjalna korzystająca z niestandardowych metod oddziaływania – na przykładzie poezjoterapii. Referat na konferencji międzynarodowej "Visuomenės ekologija, arba kaip ugdyti visuomenę? IX", Kowno, 26.05.15.
 • Woźniak, W. (2014). Trudności wychowania do rozumienia własnej struktury życia psychicznego: w kontekście wsparcia społecznego. Referat na międzynarodowej konferencji "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?", Kowno, 27.05.14.
 • Woźniak, W. (2013). Konflikty psychiczne i społeczne jako facylitatory kształtowania się empatii i podejmowania działań pomocowych wobec potrzebujących. Referat na międzynarodowej konferencji "Potencjały zdrowia i radzenia sobie w sytuacjach życiowo trudnych", Lasocin, 5-7.12.13.
 • Woźniak, W. (2012). Autorska koncepcja poezjoterapii z odniesieniem do procesów psychorozwoju, resocjalizacji i pracy socjalnej. Referat na międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej "Współczesne kierunki edukacyjne i praktyka nauczycielska w międzynarodowym kontekście", Zgierz, 18-19.05.12.
 • Woźniak, W. (2012). Zjawisko stalkingu w Europie – aspekty psychologiczne i prawne. Referat  na międzynarodowej konferencji "Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?", Olecko, 20-22.06.11.
 • Woźniak, W. (2010). Poezjoterapia jako element poszerzający socjalną resocjalizację nieletnich. Referat na  międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej "Aktywizacja środowisk kreujących politykę społeczną – edukacja wychowawców wobec nasilających się zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży", Ziębice, 14-15.10.10.
 • Woźniak, W. (2010). Formacja immunitetu psychicznego, męstwa bycia, autorytetu, biofilii, godności – jako kierunek wychowania w okresie adolescencji (Psichino atsparumo, ištvermingumo, autoritetingumo, gyvenimo meilės, savigarbos ugdymas jaunystėje). Referat na międzynarodowej konferencji "Visuomenės ekologija, arba kaip ugdyti visuomenę? II", Kowno, 1.06.2010.
Polskie
 • Woźniak, W., Marzec, A. (2018). Złożoność problematyki kłamstwa. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Wokół detekcji nieszczerości". Warszawa, 6.10.18. 
 • Woźniak, W. (2018). Rozwój cywilizacyjny a zaburzenia zachowania. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Zaburzenia depresyjno-lękowe i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży", Warzyce, 5.10.18.
 • Niczyporuk, M., Woźniak, W. (2018). Psychologiczna sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Psychologiczne i społeczne determinanty zdrowia, choroby i niepełnosprawności", Warszawa, 10.05.18. 
 • Marzec, A., Woźniak, W. (2018). Biofilityczne ukierunkowanie  oddziaływań pomocowych. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Psychologiczne, społeczne i pedagogiczne aspekty w procesie resocjalizacji", Płock, 17.04.18.
 • Woźniak, W. (2018). Ograniczenia w procesie resocjalizacji zabójców ze szczególnym okrucieństwem. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Co ty wiesz o zabijaniu? – aspekty prawne i psychologiczne", Warszawa, 28.03.18.
 • Woźniak, W. (2018). Rozwój cywilizacyjny a zaburzenia cywilizacyjne na przykładzie stalkingu. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Współczesne problemy zdrowia psychicznego. Wyzwania dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022", Wrocław, 22.02.18.
 • Woźniak, W. (2017). Wykorzystanie poligrafu w celu wsparcia społecznego. Referat na ogólnopolskiej konferencji " Potencjały zdrowia i sposoby radzenia sobie w sytuacjach życiowo trudnych", Oleśnica, 18-19.10.17.
 • Zabłocki, K. J., Woźniak, W. (2017). Biofeedback w terapii. Poster na ogólnopolskiej konferencji "Rola badań psychofizjologicznych w rozumieniu i korekcji funkcjonowania człowieka", Warszawa, 18.05.17.
 • Woźniak, W. (2016). Relacje między psychologią sądową a psychologią penitencjarną i jurydyczną pracą socjalną. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Sprawcy przestępstw – od diagnozy do prognozy", Warszawa, 24.11.16.
 • Woźniak, W. (2016). Patologiczne formy zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa przez więźniów. Referat na ogólnopolskiej konferencji  "Psychiatra sądowa w Polsce w latach 1976-2016. Psychiatria sądowa i psychologia sądowa wczoraj, dziś i jutro", Cedzyna, 14-15.10.16.
 • Woźniak, W. (2016). Ocena paradygmatu pracy socjalnej w kontekście oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach poprawczych. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Człowiek w sytuacji trudnej", Warszawa, 19.05.16.
 • Woźniak, W. (2016). Relacje między paradygmatami w resocjalizacji. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Transfer założeń pracy socjalnej do procesu resocjalizacji nieletnich",  Studzieniec, 11.03.16.
 • Woźniak, W. (2015). Transfer wierszy wychowanek zakładu poprawczego do poezjoterapii i socjalnej resocjalizacji. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Teoria a praktyka w resocjalizacji dziewcząt w oparciu o 40-letnie doświadczenia Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu", Zawiercie, 27.11.15.
 • Woźniak, W. (2015). Paradigma sociálnej resocializácie. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Znaczenie oddziaływań psychologicznych i socjalnych w procesie resocjalizacji", Warszawa, 19.11.15.
 • Sarzała, D., Woźniak, W. (2015). Totalność więzienia jako czynnik wpływający na efektywność resocjalizacji i pracy socjalnej. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Psychologiczne i społeczne aspekty resocjalizacji", Warszawa, 21.05.15.
 • Woźniak, W. (2015). Obserwacja uczestnicząca metodą rozpoznawania nieprawidłowości w obszarze przyjmowania pokarmów wśród więźniów. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Kwadratura koła: Metodologiczne aspekty badań osób z zaburzeniami odżywiania się", Warszawa, 30.03.15.
 • Woźniak, W. (2014). Rodzinny wymiar kalabryjskiej organizacji przestępczej ‘Ndranghety. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Umysł przestępcy (III) – przestępczość zorganizowana", Warszawa, 11.05.14.
 • Woźniak, W. (2013). Cyberprzemoc jako jeden z kanałów ujawniania się stalkingu. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Umysł przestępcy (II): cyberseksualność – cyberprzemoc", Warszawa, 15.04.13.
 • Woźniak, W. (2012). Profil psychospołeczny sprawców zabójstw ze szczególnym okrucieństwem – na podstawie badań własnych. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Umysł przestępcy – zaburzenia osobowości i zachowania u sprawców przestępstw", Warszawa, 16.04.12.
 • Woźniak, W. (2011). Tendencje do wycofania i manipulacji u dzieci jako skutek zaburzonego wychowania – z uwzględnieniem syndromu PAS. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Dziecko zaniedbane", Jasło, 9-10.11.11.
 • Woźniak, W. (2010). Cechy osobowościowe wychowanków domów dziecka w perspektywie integracji społecznej. Referat na ogólnopolskiej konferencji "Sieroctwo – między samotnością a miłością", Poznań, 20.10.10.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach