UKSW

Publikacje | dr Agnieszka Szymańska

DR AGNIESZKA SZYMAŃSKA


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1442
e mail: agnieszka.szymanska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia wychowawcza: badania nad procesem wychowawczym, rozwój zaburzeń osobowości jako skutek błędów wychowawczych, doświadczenie w procesie wychowawczym.
Metodologia, statystyka i psychometria: zastosowania wyższej statystyki do badania procesu wychowawczego i innych procesów (modelowanie przy pomocy układów równań strukturalnych SEM), metody łączenia technik jakościowych i ilościowych, poszukiwanie wzorów w danych - Data Mining, sztuczna inteligencja. 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły z Impact Factor
 • Szymańska, A., Aranowska, E. (w druku). Parental Stress and Indifference and the Parent’s Withdrawal from the Relationship with Their Child: A structural approach. Psychiatria Polska.
 • Szymańska, A., Aranowska, E. (2019). Parental stress in the relationship with the child and personality traits that parents shape in their children. Early Child Development and CareDOI: 10.1080/03004430.2019.1611569
 • Szymańska, A., Aranowska, E. (2019). The child’s “difficult” temperament and its relation with parental stress in groups of parents bringing up boys and girls ["Trudny" temperament dziecka i jego związek ze stresem rodzicielskim w grupach rodziców wychowujących chłopców i dziewczynki]. Psychiatria Polska, 53(2), 399-417.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). The ways parents cope with stress in difficult parenting situations: the structural equation modeling approach. PeerJ, 5:e3384. DOI: 10.7717/peerj.3384
 • Szymańska, A., Grzesiuk, L., Suszek, H., Dobrenko, K., Rutkowska, M., Krawczyk, K. (2017). Badania polskich psychoterapeutów – z jakimi pacjentami pracują i jakie stosują metody psychoterapii. Psychiatria Polska, 76. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/70462
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2017). Cechy i doświadczenia pacjenta z przebiegu psychoterapii oraz skuteczność psychoterapii. Podejście strukturalne. Psychiatria Polska, 51(4), 619-631. DOI: 10.12740/PP/62483
 • Koczkodaj, W. W., Kakiashvili, T., Szymańska, A., Montero-Marin, J., Araya, R., Garcia-Campayo, J., Rutkowski, K., Strzałka, D. (2017). How to reduce the number of rating scale items without predictability loss? Scientometrics, 1–13. DOI: 10.1007/s11192-017-2283-4
 • Szymańska, A. (2017). Coping with Difficulties in Parenting Situations – Parental Control, Obedience Enforcement and Directiveness. Studia Psychologica, 59(1), 3–21.
 
Książki
 • Szymańska, A. (2019). The transfer of parental mistakes in the family of origin of mothers of pre-school children: A structural and artificial intelligence approach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Szymańska, A., Aranowska, E. (2016). Błąd w wychowaniu. W stronę weryfikacji teorii Antoniny Guryckiej. Warszawa: Liberi Libri.
 • Aranowska, E., Rytel, J., Szymańska, A. (2015). Kwestionariusz Agresji Bussa-Perry’ego: Trafność, rzetelność i normy [The Aggression Questionnaire of Buss-Perry: Accuracy, reliability and norms]. Warszawa: Instytut AMITY.
Rozdziały w książkach
 • Grzesiuk, L., Szymańska, A., Dobrenko, K. (2017). Znaczenie pracy nad przeniesieniem dla związku między zahamowaniem pacjenta przed psychoterapią a dobrą relacją z psychoterapeutą i skutecznością psychoterapii. W: D. Danielewicz, J. Rola (red.), Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii (s. 247–261).
 • Rzechowska, E., Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie strategii Rekonstrukcji Transformacji Procesu do budowy skali psychologicznej. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 31–58). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Jaworowska, K., Szymańska, A., Bartczak, M., Bokus, B. (2016). Metaphorical conceptualization of notion: the role of mood. W: H. Kyuchukor (red.), New Trends in the Psychology of Language. Munich: Lincom Academic Publisher.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2015). Relacja między pacjentem i psychoterapeutą a skuteczność psychoterapii. Wyniki badań katamnestycznych. W: M. Kornaszewska-Polak (red.), Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne (s. 165–178). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas.”
 • Ważyńska, A., Szymańska, A., Bartczak, M., Bokus, B. (2015). Przy okrągłym stole dialogowego Ja. Gdzie siedzi sceptyk? W: B. Bokus, E. Kosowska (red.), O wątpieniu (s. 63–82). Piaseczno: Studio Lexem.
 • Szymańska A. (2009). Jak rozmawiać z dzieckiem? Aspekty dyrektywności rodzicielskiej. W: E. Dąbrowa, D. Jankowska (red.), Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego (t. 2). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Szymańska, A. (2008). Jak wpływać na dziecko? Aspekty dyrektywności i kontroli rodzicielskiej. W: J. Rajang, J. Lessing-Pernak (red.), Psychologia w życiu osobistym i zawodowym człowieka (s. 78-89). Bydgoszcz: Instytut Psychologii, Studenckie Koła Naukowe.
Artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Szymańska, A. (2019). Strategia Badania Doświadczenia Dzieci na przykładzie sytuacji hamowania ich aktywności. Studia z Teorii Wychowania, 1(26), 193–216.
 • Szymańska, A. (2018). Predicting model for aggressive directiveness in the light of Tadeusz Tomaszewski’s theory of action: structural and data mining approach. Psychology of Language and Communication.
 • Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie algorytmów Text Mining do analizy danych tekstowych w psychologii [Usage of text mining algorithms to analyze textual data in psychology]. Socjolingwistyka, 33, 99–116.
 • Bokus, B., Bartczak, M., Szymańska, A., Chornowska, R., Ważyńska, A. (2017). The Dialogical Self’s Round Table: Who Sits at It and Where? Psychology of Language and Communication, 21(1), 84–108.
 • Szymańska, A. (2017). Wykorzystanie analizy skupień metodą data mining do wykreślania profili osób badanych w badaniach psychologicznych [Using cluster analysis in the data mining method to draw profiles of participants surveyed in psychological research]. Studia Psychologiczne, 55(1), 25–40.
 • Szymańska, A., Aranowska, E., Torebko, K. (2017). Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców a rozwój kompetencji emocjonalnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym [Parental mistakes and the development of emotional competencies of children in early school age]. Studia z Teorii Wychowania, 4(21), 161–194.
 • Szymańska, A. (2017). Problematyka hierarchiczności – wyprowadzanie meta-cech w modelach SEM [The issue of hierarchical models - the construction of meta-features in structural equation models]. Studia Psychologica, 1, 65–84.
 • Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2016). Patient characteristics, patient experience from psychotherapy, and psychotherapy effectiveness. Annals of Psychology, 19(3), 605–625.
  Szymańska, A. (2016). Założenia formalne modeli weryfikowanych przy pomocy układów równań strukturalnych. Studia Psychologica, 16(2), 93–115.
 • Szymańska, A. (2015). Psychometric Report on Properties of Aggressive and Warm-hearted Directiveness Scale (DAiS-R) and its Application for Measurement of Parental Communication Style. Studia Psychologica, 15(2), 71–82.
 • Szymańska, A., Torebko, K. (2015). Struktura błędu wychowawczego. Weryfikacja struktury zaproponowanej w modelu kołowym przez Antoninę Gurycką. Studia z Teorii Wychowania, 3(12), 165-192.
 • Tarwacka-Odolczyk, A., Tomaszewski, P., Szymańska, A., Bokus, B. (2014). Deaf children building narrative texts. Effect of adult-shared vs. non-shared perception of a picture story. Psychology of Language and Communication, 18(2), 149–177.
 • Szymańska, A. (2012). Doświadczana przez rodzica trudność w sytuacji wychowawczej a reprezentacja dziecka w umyśle rodzica: model zjawiska. Psychologia rozwojowa 17(4), 79-91.
 • Szymańska, A. (2012). Parental directiveness as a predictor of child’s behaviour in kindergarten. Psychologyof Language and Communication, 16(3), 1-24.
 • Szymańska, A. (2011). A model for parental stress and giving children help. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(3), 141-153
 • Szymańska, A. (2011). Błąd wychowawczy a stosowana dyrektywność rodzicielska. Studia Psychologica, 11(1), 99-112.
 • Szymańska, A. (2010 ). The child rearing problems and parental control. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(3), 2-13.
 • Szymańska, A.(2009). Aspekty kontroli rodzicielskiej i dyscyplinowania dziecka. Psychologia Rozwojowa, 14(1), 37-47.
Recenzje publikowane
 • Koczkodaj, W. W., Szymańska, A. (2016). An exploratory study of the association between online gaming addiction and enjoyment motivations for playing massively multiplayer online role-playing games (review). Computing Reviews.
 • Szymańska, A. (2016). Resilience Mitigates the Negative Effects of Adolescent Internet Addiction and Online Risk Exposure. Computing Reviews.
 • Szymańska, A. (2016). Game Addiction from Psychosocial Health Perspective (review). Computing Reviews.
 • Koczkodaj, W. W., Szymańska, A. (2016). Demonstrating the validity of the Video Game Functional Assessment-Revised (VGFA-R) (Review). Computing Reviews.
 • Szymańska, A. (2016). Mining Online Social Data for Detecting Social Network Mental Disorders (review). Computing Reviews.
 • Szymańska, A. (2016). Beyond Smartphone Overuse: Identifying Addictive Mobile Apps (review). Computing Reviews.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach