POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Publikacje | dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

DR HAB. MARIA RYŚ, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1419
e mail: m.rys@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia małżeństwa i rodziny.

Efekty zainteresowań artystycznych można zobaczyć tutaj:

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Ryś, M. (2016). Miłość jako podstawa wspólnoty małżeńskiej. Ujęcie psychologiczne. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, Wydanie Specjalne, 3(27), 57-74.
 • Ryś, M. (2015). Caring about Culture. Necessity to Build the Civilization of Love to Protect Family and Marriage. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(24), 157-171.
 • Ryś, M. (2014). Psychologiczne skutki przerywania ciąży. Możliwości pomocy kobietom z zespołami postaborcyjnymi. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(20), 332-357.
 • Ryś, M. (2012). Czy kobiety są bardziej empatyczne i mniej asertywne niż mężczyźni. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(12), 113-126.
 • Ryś, M., Grochowska, I. (2012). Ekologia ludzkiej prokreacji. Promocja wartości płciowości. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(10), 45-78.
 • Ryś, M. (2011). The adult children from dysfunctional syndrome’s questionnaire. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(5), 63-86.
 • Ryś, M. (2011). Rules and principles of life in a dysfunctional family. The inquiry form to examine children-s roles in a family an alcohol abuse problem. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(5), 41-62.
 • Ryś, M. (2011). Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(6), 65-84.
 • Ryś, M. (2010). Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(4), 22-30.
 • Ryś, M. (2010). Człowiek niosący nadzieję. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2(2), 55-71.
 • Ryś, M. (2004). Jakość związku małżeńskiego a poziom bliskości małżonków i sposoby rozwiązywania przez nich konfliktów. Studia Psychologica, 4, 57-68.
 • Ryś, M. (2003). Struktura i funkcjonowanie systemu rodzinnego rodzin dysfunkcyjnych, Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Biuletyn Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2, 29-48.
 • Ryś, M., Wódz, E. (2003). Role podejmowane w rodzinie alkoholowej a struktura potrzeb dorosłych dzieci alkoholików. Studia Psychologica, 4, 107- 122.
 • Ryś, M. (2000). Struktury systemów rodzinnych. Episteme, 7, 81–92.
 • Ryś, M. (1998). Rola rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i w rodzinie. Studia nad Rodziną, 1, 33-44.
 • Ryś, M. (1998). Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna. Studia nad Rodziną, 2, 65-74.
 • Ryś, M. (1997). Znaczenie wychowania i samowychowania w integracji seksualności człowieka. Studia nad Rodziną, 1, 89–99.
 • Ryś, M. (1996). Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania konfliktów. Problemy Rodziny, 1, 5-16.
 • Ryś, M. (1995). Wpływ dzieciństwa na dynamikę bliskości małżeńskiej. Studia z Psychologii, 5, 108-134.
 • Ryś, M. (1994). Jakość i trwałość małżeństwa. Propozycja skali. Problemy Rodziny, 4, 19-24.
Rozdziały w książkach
 • Ryś, M. (2016). Dysfunkcyjny system rodziny z problemem alkoholowym. W: R. Wiśniewski, S. Zaręba, M. Zarzecki (red.), W kierunku kultury bez przemocy (s. 95-121). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
 • Ryś, M. (2016). Nadzieje Jana Pawła II odnośnie do problemu uzależnień i pomocy osobom uzależnionym. W:  A. Hennel-Brzozowska, S. Jaromi (red.), Losy nadziei świętego Jana Pawła II (s. 175-207). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Ryś, M., Dąbrowska, A., Dobrowolska-Wesołowska, M. (2016). Examining the roles performed by a child in alcoholic families. W: Gumanitarnyj Korpus, Wypusk 6 (s. 244-252). Kijów: Wyd. Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa.
 • Ryś, M. (2015). Wprowadzenie . W:  M. Ryś (red.), Miłość i życie, Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości (s. 9-11). Warszawa: Wydawnictwo Jana Pawła II.
 • Ryś, M. (2015). Zagrożenie rodziny – alkoholizm. W:  W. Majkowski (red.), Rodzina: dobro zagrożone (s. 85-126). Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów.
 • Ryś, M. (2014). Zadania małżeństwa i rodziny w budowaniu cywilizacji miłości. W: G. Sokołowski (red.), W służbie małżeństwu i rodzinie (s. 71-90). Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny.
 • Ryś, M. (2014). Możliwości psychologicznej i duchowej pomocy  dorosłym osobom wzrastającym jako dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. W:  L. Jeník  (red.), Pastoračné plánovanie vo farnostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencje (s. 38-48). Trnawa: Dobrá kniha.
 • Ryś, M. (2014). Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na zagrożenia płynące z ideologii gender. W: H. Czakowska, M. Kuciński (red.), Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń współczesnego świata (s. 134-156). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
 • Ryś, M. (2014). Problemy w ideologii gender stanowiące zagrożenie cywilizacji judeochrześcijańskiej. W: A. Paciorek, G. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, A. Tronina (red.), Scripturae Lumen. Bóg Stwórca (s. 525-552). Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.
 • Ryś, M. (2013). Rules and principles of life in a dysfunctional family. The inquiry form to examine children’s roles in a family with an alcohol abuse problem. W:  M. Ryś (red.), In hope we already have salvation. Moskwa: Hobby Press Publishers.
 • Ryś, M. (2013). Most important problems of adult children from dysfunctional families. Questionnaire for testing the syndrome ACOA. W: M. Ryś (red.), In hope we already have salvation. Moskwa: Hobby Press Publishers.
 • Ryś, M. (2013). Rodzina na rozdrożu,. W: Z.G. Gaś (red.), Człowiek na rozdrożu (s. 59-82). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Ryś, M. (2013). Doświadczane skutki wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików – badania własne. W:  W. Poleszak (red.), Oblicza uzależnień. Terapia jako przywracanie wolności (s. 97-134). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Ryś, M. (2012). Rodzina alkoholowa jako środowisko wysokiego ryzyka. W: Z.G. Gaś (red.), Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei (s. 37-54). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Ryś, M. (2012). Praca nad własnym rozwojem nauczyciela–wychowawcy – warunkiem wspierania rozwoju osobowego wychowanków. W: K. Kantowski, W. Lechów (red.), Ku doświadczeniu wiary (s. 259-272). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Ryś, M. (2011). Psychologia pomocą w osiąganiu dojrzałości osób z niepełnosprawnością. W: J. Placha (red.), Środowisko Lasek (s. 238-251). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M. (2011). Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych. W: M. Ozorowski, A. Skreczko (red.), Kościół, Rodzina, Życie (s. 113-132). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M. (2010). Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemów rodzinnych na późniejsze życie człowieka. W: M. Filińska, B. Mamot, A. Wojciechowski (red.), Obecność i nieobecność (s. 279-299). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Ryś, M. (2010). Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej. W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (s. 496-508). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ryś, M. (2010).  The impact of Correct and Incorrect Family System on the Future Life of a Human Being. W: M. Filińska, B. Mamot, A. Wojciechowski (red.), The Journal of the Studio for Disabled Persons’ Creative Grown In Toruń. Toruń: Publishing House of the Marshall of Kujawsko-Pomorskie Voivodship.
 • Ryś, M. (2009). Rola fides et ratio w sytuacjach trudnych. W: J. Krokos, M. Ryś (red.), Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? (s. 249-260). Warszawa: Wydawnictwo Jana Pawła II.
 • Ryś, M. (2009). Relacje w małżeństwie. W: F. Adamski (red.), Miłość, Małżeństwo, Rodzina (s. 171-183). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Ryś, M. (2008). Uzależnienie jako utracona wolność. W: M. Ryś, M. Jankowska (red.), W trosce o wewnętrzną wolność osoby (s. 159-174). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M. (2008). O potrzebie dojrzałości osobowej nauczyciela-wychowawcy. W: A. Dyra (red.), Docendo discere (s. 47-56). Warszawa: Pallotinum.
 • Ryś, M. (2007). Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie. W: M. Ryś, M. Jankowska (red.), W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna (s. 25-40). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M. (2007). Relacje wewnątrzrodzinne i ich wpływ na dalsze Zycie człowieka w świetle badań psychologicznych,. W: T. Mazan, K. Mazela, M. Walaszczyk (red.), Rodzina wiosna dla Europy i świata. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin 11-13 maja (s. 613-616). Warszawa-Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie.
 • Ryś, M. (2006). Znaczenie relacji w rodzinie. Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemów rodzinnych. W: A. Offmański (red.), Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów (s. 71-93). Studia i rozprawy, nr 8. Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Ryś, M. (2006). Wychowanie do miłości. W: M. Ryś (red.), Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży (s. 151-170). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M. (2006). Psychologia rodziny. W: J. Stal, E. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie (s. 328-379). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Ryś, M. (2006). Oddziaływania wychowawcze rodziców, nauczycieli, wychowawców zgodne z personalistyczną koncepcją człowieka. W: M. Drożdż (red.), Człowiek między losem a wyborem (s. 481-496). Tarnów: Wydawnictwo Biblos.
 • Ryś, M. (2004). Przygotowanie dzieci i młodzieży wychowywanych w prawidłowych i nieprawidłowych systemach rodzinnych do życia w małżeństwie i rodzinie. W: G. Soszyńska (red.), Rodzina. Myśl i działanie (s. 109-122). Lublin: Wyd. Polihymnia.
 • Ryś, M. (2003). Zasady integrującego rozwiązywania konfliktów. W: J.W. Czartoszewski (red.), Konflikty społeczno-ekologiczne (s. 95-106). Warszawa: Wyd. Werbinum.
 • Ryś, M. (2003). Relacje wewnątrzrodzinne w świetle badań psychologicznych. W: B. Mierzwiński, E. Dybowska (red.), Oblicze współczesnej rodziny polskiej (s. 29-46). Kraków: Wyd. WAM.
 • Ryś, M. (2003). Integracja rodziny a uzależnienia. W: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.), Rodzina w jednoczącej się Europie (s. 17-34). Olsztyn: Wyd. Hosianum.
 • Ryś, M. (2002). Rodzinne uwarunkowania uzależnień. W: W. Bołoza, M. Ryś (red.), Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazje, sytuacje graniczne (s. 41-65). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Ryś, M. (2000). Uwarunkowania konfliktów i kryzysów w małżeństwie i rodzinie. Przyczyny, przebieg, skutki i sposoby rozwiązywania. W: E. Milewska, A. Szymanowska (red.), Rodzice i dzieci. Psychologiczny obraz sytuacji problemowych (s. 22-45). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (1999). Wzajemne relacje małżonków. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców (s. 105-122). Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (1999). Problemy w rodzinie dysfunkcyjnej. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców (s. 276-286). Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (1999). Ku dojrzałości osobowej. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców (s. 22-33). Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (1997). Więź uczuciowa między małżonkami . W: W. Szewczyk (red.), Świat ludzkich uczuć (s. 69-75). Tarnów: Academica.
Książki
 • Ryś, M. (2016). Odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2014). Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2011). Family Life in a Bottle. Adult Children of Alcoholics. Canada: Edmonton: Erably Editions – Editions Erable.
 • Ryś, M. (2011). Adult Children of Alcoholics. Adult Children of Alcoholics. Psychological analysis of consequences of growing up in families with alcohol problems. Warszawa: PWN.
 • Ryś, M. (2009). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie trzecie).
 • Ryś, M. (2009). Gdy alkohol staje się głową rodziny. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2008). Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa: PWN.
 • Ryś, M. (2004). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie drugie).
 • Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Ryś, M. (1999). Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s. 130, (Wydanie uzupełnione i rozszerzone książki: Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993.
 • Ryś, M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999, s. 130, (Wydanie uzupełnione i rozszerzone książki: Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993).
 • Ryś, M. (1998). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa:  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (wydanie drugie).
 • Ryś, M. (1997). Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (1994). Zespoły zaburzeń po przerywaniu ciąży. Doniesienia z badań. Warszawa: Instytut Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej.
 • Ryś, M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa:  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ryś, M. (1994). Detrimental effects of abortion. Conduct of investigation. Warszawa: Instytut Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej.
 • Ryś, M. (1993). Psychologia małżeństwa. Zarys problematyki. Warszawa Wydawnictwo ATK.
 • Ryś, M. (1992). Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie, część I. Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Ryś M (1992). Wpływ dzieciństwa na późniejsze życie w małżeństwie i rodzinie, część II.  Warszawa: Wydawnictwo ATK.
Książki redagowane
 • Ryś, M. (red.). (2015). Miłość i życie, Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości. Warszawa: Wydawnictwo Jana Pawła II.
 • Ryś, M. (red.). (2015). Dylematy dotyczące ludzkiej płodności. Warszawa: Wydawnictwo Jana Pawła II.
 • Ryś, M. (red.). (2013). Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Warszawa: Wydawnictwo Jana Pawła II.
 • Ryś, M. (red.). (2013). In hope we already have salvation. Moskwa: Hobby Press Publishers.
 • Ryś, M., Król, T. (red.). (2013). Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
 • Ryś, M., Krokos, J. (red.). (2009). Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? Warszawa: Wydawnictwo Jana Pawła II.
 • Ryś, M., Jankowska, M. (red.). (2008). W trosce o wewnętrzną wolność osoby. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M., Jankowska, M. (red.). (2007). W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M., Bartnicki, R., Salij, O. J. (red.). (2007). Pod skrzydłami Bożej Opatrzności. Warszawa: Michalineum.
 • Ryś, M. (red.). (2006).  Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Ryś, M., Bołoz, W. (red.). (2002). Między życiem a śmiercią. Uzależnienia, eutanazje, sytuacje graniczne. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Ryś, M. (red.). (1999). Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla młodzieży. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (red.). (1999). O miłości, małżeństwie i rodzinie. Przygotowanie do życia w rodzinie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Warszawa: Wydawnictwo Adam.
 • Ryś, M., Ostrowska, K. (red.). (1999). Wychowanie do życia w rodzinie. Książka dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 • Ryś, M. (red.). (1998). Problematyka rodzinna. Przegląd bibliograficzny. Dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wydawnictwo Posłaniec.
 • Ryś, M., Ostrowska, K. (red.). (1997). Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, cz. I. Warszawa: Wydawnictwo Adam.
 • Ryś, M., Ostrowska, K. (red.). (1997). Przygotowanie do życia w rodzinie. Materiały pomocnicze dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, cz. II. Warszawa: Wydawnictwo Adam.
Hasła w encyklopediach i słownikach
 • Ryś, M. (2005). Odpowiedzialne rodzicielstwo. W: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki (s. 332-334). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Ryś, M. (2005). Akt małżeński. W: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki (s. 30-32). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Ryś, M. (2004). Więź rodzinna. W: K. Ostrowska (red.), Słownik pojęć. Wychowanie do życia w rodzinie (s. 122-123). Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
 • Ryś, M. (1999). Systemowe ujęcie rodziny. W: E. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny (s. 434-435). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Ryś, M. (1999). Postawy rodzicielskie. W: E. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny (s. 355-356). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Ryś, M. (1999). Konflikty w małżeństwie i rodzinie. W: E. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny (s. 200-201). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Ryś, M. (1999). Jakość małżeństwa. W: E. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny (s. 174-175). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
 • Ryś, M. (1999). Bliskość małżonków. W: E. Ozorowski (red.), Słownik Małżeństwa i Rodziny (s. 37-38). Warszawa: Wydawnictwo ATK.
Opublikowane metody badawcze
 • Ryś, M. (2016). Skala Odporności Psychicznej W: Odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2016). Skala Postaw  wobec Zadań. W: Odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2014). Role Pełnione w Rodzinie Dysfunkcyjnej. W: Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2014). Poczucie Własnej Wartości w Relacjach Interpersonalnych. W: Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 • Ryś, M. (2011). The adult children from dysfunctional families syndrome’s questionnaire (ACDF). Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 5, 63-86.
 • Ryś, M. (2011). Self-Esteem in Relationships (SER). W: Adult Children of Alcoholics. Adult Children of Alcoholics. Psychological analysis of consequences of growing up in families with alcohol problems. Warszawa: PWN.
 • Ryś, M. (2011). Alcoholic Family Roles (AFR). W: Adult Children of Alcoholics. Adult Children of Alcoholics. Psychological analysis of consequences of growing up in families with alcohol problems. Warszawa: PWN.
 • Ryś, M. (2001). Style Wychowania w rodzinie. Rodzina Własna. W: Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie drugie – 2004, wydanie trzecie - 2009).
 • Ryś, M. (2001). Style Wychowania w rodzinie. Rodzina Pochodzenia. W: Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie drugie – 2004, wydanie trzecie - 2009).
 • Ryś, M. (2001). Badanie Struktury Środowiska Rodzinnego. Rodzina Pochodzenia. W: Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie drugie – 2004, wydanie trzecie - 2009).
 • Ryś, M. (2001). Badanie Struktury Środowiska Rodzinnego. Rodzina Własna. W: Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (wydanie drugie – 2004, wydanie trzecie - 2009).
 • Ryś, M. (1994). Skala Jakości Związku Małżeńskiego. W: Jakość i trwałość małżeństwa. Propozycja skali. „Problemy Rodziny”, nr 4, s. 19-24.
 • Ryś, M. (1994). Skala Bliskości Małżonków. Metoda opublikowana w książce: Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (wydanie drugie w 1998 roku).
 • Ryś, M. (1994). Konflikty w Małżeństwie i w Rodzinie. W: Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej (wydanie drugie w 1998 roku).

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach