POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Konferencje | dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

DR HAB. MARIA RYŚ, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1419
e mail: m.rys@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Psychologia małżeństwa i rodziny.

Efekty zainteresowań artystycznych można zobaczyć tutaj:

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Międzynarodowe
 • Ryś, M. (2017). Syndrom Piotrusia Pana – mit czy rzeczywistość. Referat na Międzynarodowym Kongresie Rodziny „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”, Warszawa, 17-19.03.2017.
 • Ryś, M. (2015). Zadania rodziny we współczesnym świecie. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina: Miłość, małżeństwo, wychowanie, refleksja nad nauczaniem ks. prof. Jerzego Bajdy”, Warszawa, 14.11.2015.
 • Ryś, M. (2014). Rola Rodziny w budowaniu cywilizacji miłości. Referat na Międzynarodowym Forum Katolickim „Rodzina i wychowanie”, Paryż, Francja, 29.11.2014.
 • Ryś, M. (2014). Zadania rozwojowe młodzieży. Być kobietą. Być mężczyzną. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Młodzież na progu dorosłości: zagrożenia, trudności, szanse”, Lublin, 20-21.05.2014.
 • Ryś, M. (2014). Możliwości psychologicznej i duchowej pomocy  dorosłym osobom wzrastającym jako dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej  „Pastoračné plánovanie vo farnostiach”, Trnawa, 16.05.2014.
 • Ryś, M. (2013). Potrzeba budowania cywilizacji miłości w odpowiedzi na grożącą nam cywilizację śmierci. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jeden świat – wiele kultur”, Bydgoszcz, 7-8.11.2013.
 • Ryś, M. (2013). Znaczenie przebaczenia i pojednania w budowaniu cywilizacji miłości. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Otoczmy troskę życie”, Białystok, 25-26.10.2013.
 • Ryś, M. (2013). Szczęście przychodzi przez rodzinę. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między szczęściem a nieszczęściem”, Lublin, 21-22.05.2013.
 • Ryś, M. (2013). Znaczenie autentyczności wychowawcy w stawaniu się autorytetem. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Authority in upbringing end education. Interdyscyplinary look”, Józefów, 20.05.2013.
 • Ryś, M. (2013). Chrońmy dzieci przed alkoholowym zespołem płodowym. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona życia i zdrowia dzieci”, Lublin, 25.03.2013.
 • Ryś, M. (2012). Rodzina na rozdrożu. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek na rozdrożu”, Nałęczów, 21-22.05.2012.
 • Ryś, M. (2012). Wychowanie do budowania relacji interpersonalnych. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Walor chrześcijańskiego wychowania”, Radom, 26.04.2012.
 • Ryś, M. (2011). Zależności i uzależnienia w rodzinie. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza Uzależnień”, Nałęczów, 16-17.05.2011.
 • Ryś, M. (2010). Przebaczenie, pojednanie, zapomnienie w relacjach z innymi i z samym sobą. Referat na Międzynarodowej Konferencji „Organizowanie samopomocy w lokalnych środowiskach abstynenckich”, Warszawa, 24-25.11.2010.
 • Ryś, M. (2010). Uwarunkowania przemocy i nietolerancji w polskich rodzinach i środowiskach pozarodzinnych. Referat na Międzynarodowym sympozjum „Instrumenty pracy socjalnej i pomoc prawna wobec przemocy w środowisku osób odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem problemów pracy na rzecz readaptacji skazanych w świetle analizy integralnokulturowe”, Warszawa, 1.03.2010.
 • Ryś, M. (2007). Znaczenie psychologicznej pomocy młodzieży i dorosłym w zmieniającej się sytuacji emigrantów. Referat na IV Europejskiej konferencji „Najnowsza migracja Polaków po 2004 roku do Europy Zachodniej i jej konsekwencje dla rodziny”, Warszawa, 23-24.11.2007.
 • Ryś, M. (2007). Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemów rodzinnych na późniejsze życie człowieka. Referat na Międzynarodowym sympozjum naukowym „Sytuacja Człowieka słabego we współczesnej cywilizacji. Obecność nieobecność”, Toruń, 12-13.10.2007.
 • Ryś, M. (2007). Rodzina polska w badaniach psychologicznych. Referat na IV Światowym Kongresie Rodzin „Rodzina wiosną dla Europy i Świata”, Warszawa, 11-13.05.2007.
 • Ryś, M. (2006). Prawidłowe więzi w rodzinie jako najsilniejszy czynnik chroniący przed przemocą w rodzinie. Referat na Międzynarodowej konferencji „Dylematy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej w społeczności lokalnej”, Warszawa, 18.10.2006.
 • Ryś, M. (2005). Doniesienia z badań psychologicznych rodzin przeprowadzonych w ramach programów badawczych przeprowadzonych w  Katedrze Psychologii Rodziny UKSW. Międzynarodowe sympozjum „Wspólnota rodzinna – dzisiejsze zagrożenia i wyzwania”, Szczecin, 21-22.05.2005.
 • Ryś, M. (1996). Godność macierzyństwa. Referat na Kongresie międzynarodowym „Evangelium vitae”, Warszawa, 22-24.11.1996.
 • Ryś, M. (1995). Zadania wychowawcy w kształtowaniu postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa. Referat na Międzynarodowej Konferencji „Miłość, Życie, Rodzina”, Kijów, Ukraina, 1-3.06.1995.
Polskie
 • Ryś, M. (2016). Opieka i pomoc psychologiczna w sytuacjach krytycznych – dla życia matki lub jej dziecka. Wykład na Ogólnopolskim sympozjum „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki -  postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”, Warszawa, 4.12.2016.
 • Ryś, M. (2016). Rodzinne uwarunkowania uzależnień. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Zagrożona młodzież … narkotyki, dopalacze. Profilaktyka – leczenie”, Warszawa, 22.11.2016.
 • Ryś, M. (2016). Wychowanie a formy okazywania miłości. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Rodzina i wychowanie – fundament czy balast”, Lublin, 17-18.05.2016.
 • Ryś, M. (2015). Budowanie więzi w rodzinie. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Rodzina – Dar, Zadanie i Nadzieja Ludzkości”, Toruń, 19.11.2015.
 • Ryś, M. (2015). Miłość mi wszystko wyjaśniła” – o rozwoju miłości. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „W poszukiwaniu sensu małżeństwa i rodziny”, Warszawa, 15.10.2015.
 • Ryś, M. (2015). Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości  i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików. Referat na XVIII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”, Zakopane, 17-19.06.2015.
 • Ryś, M. (2015). Czy Dorosłe Dzieci Alkoholików są skazane na cierpienie. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Razem w trosce o DDA”, Warszawa, 9.06.2015.
 • Ryś, M. (2015). Zadania w budowaniu cywilizacji miłości. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Konteksty rozwoju osobowości. Organizator”, Kraków, 18-19.05.2015.
 • Ryś, M. (2015). Jak wobec współczesnych zagrożeń można budować cywilizację miłości. Referat na VI Ogólnopolskim Kongresie nauczycieli „Wychowania do życia w rodzinie”, 20.04.2015.
 • Ryś, M. (2014). Pomiędzy syndromem Piotrusia Pana a prawdziwym mężczyzną. Referat na Ogólnopolskiej konferencji interdyscyplinarnej „Mężczyzna w świecie. Mężczyzna w Kościele”, 11.12.2014.
 • Ryś, M. (2014). Jak żyć, aby wychowywać. Referat na Interdyscyplinarnej konferencji „Droga, prawda i życie współczesnego człowieka", Płock, 22.11.2014.
 • Ryś, M. (2014). Szkoła a rodzina w życiu dziecka. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny. O kształtowaniu właściwych postaw wobec seksualności człowieka”, Wołomin, 11.09.2014.
 • Ryś, M. (2014). Zadania małżeństwa i rodziny w budowaniu cywilizacji miłości. Referat na Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „W służbie małżeństwu i rodzinie”, Wrocław, 27-29.08.2014.
 • Ryś, M. (2014). Choroba  i śmierć  bliskiej osoby. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Rodzinny kontekst zdrowia, choroby, starości i niepełnosprawności”, Warszawa, 3.06.2014.
 • Ryś, M. (2014). Zagrożenia dla rodziny a cywilizacja miłości. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „XXX- Lecie Ruchu Społecznego Cywilizacja Miłości”, Kraków, 22.02.2014.
 • Ryś, M. (2014). Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - następstwa dla jednostki. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy”, Warszawa, 4.02.2014.
 • Ryś, M. (2013). Zespoły postaborcyjne. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności”, Warszawa, 16.11.2013.
 • Ryś, M. (2013). Kierunki ideologii gender w Polsce. Wykład na Ogólnopolskiej Konferencji „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”, Warszawa, 21.09.2013.
 • Ryś, M. (2013). Potrzeba budowania cywilizacji miłości. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Cywilizacja miłości kontra gender”, Legnica, 16.09.2013.
 • Ryś, M. (2013). Wychowanie i samowychowanie w odniesieniu do  seksualności człowieka. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „W trosce o dobro dziecka, małżeństwa i rodziny. O kształtowaniu właściwych postaw wobec seksualności człowieka”, Wołomin, 7.09.2013.
 • Ryś, M. (2013). Możliwości pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji „Perspektywy profilaktyki uzależnień”, Warszawa, 25.06.2013.
 • Ryś, M. (2013). Czego nie wiedzą rodzice, nauczyciele, wychowawcy o działalności edukatorów seksualnych. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „Ludzka seksualność. Piękno czy zagrożenie”, Warszawa, 8.06.2013.
 • Ryś, M. (2013). Uwarunkowania jakości i trwałości rodziny. Wykład na Sympozjum naukowym „Rodzina wobec współczesnych zagrożeń”, Lublin, 17.04.2013.
 • Ryś, M. (2013). Psychologiczne skutki przemocy w rodzinie. Referat na Konferencji „Psychospołeczne aspekty przemocy w rodzinie”, Warszawa, 11.04.2013.
 • Ryś, M. (2012). Kształtowanie osobowości w rodzinie. Wykład na Sympozjum naukowym „Rodzina solą ziemi”, Warszawa, 12.11.2012.
 • Ryś, M. (2012). Człowiek istotą relacyjną. Wychowanie do miłości. Wykład na Sympozjum „Dom, w którym rodzi się wspólnota”, Katowice, 26.05.2012.
 • Ryś, M. (2012). Dorosłe Dzieci Alkoholików – wobec siebie i wobec innych. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „Poszukiwanie prawdy życia. W trosce o prawidłowe relacje”, Warszawa, 24.03.2012.
 • Ryś, M. (2011). Eurosieroty – cichy dramat. Referat na Konferencji podsumowującej projekt europejski „Eurodzieci. Diagnoza sytuacji rodzinnej i społecznej eurosierot. Tworzenie systemu wsparcia w celu przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji”, Kielce, 20.05.2011.
 • Ryś, M. (2011). Działania na rzecz profilaktyki FAS. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „Dar życia. W trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia”, Warszawa, 19.03.2011.
 • Ryś, M. (2010). Miejsce przyjaźni wśród innych celów wychowania. Wykład na Sympozjum „Wychowanie do przyjaźni”, Kraków, 10.12.2010.
 • Ryś, M. (2010). Więź małżeńska jako fundament miłości w rodzinie. Wykład na Sympozjum „Bądźmy świadkami miłości”, Poznań, 15.05.2010.
 • Ryś, M. (2010). Psychologiczna konieczność wartości w rozwoju duchowym człowieka. Referat na Sympozjum „Edukacja aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne”, Warszawa, 17.03.2010.
 • Ryś, M. (2010). Przebaczenie i pojednanie w relacjach miłości. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „W trosce o miłość”, Warszawa, 12.03.2010.
 • Ryś, M. (2009). Człowiek niosący nadzieję. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „W trosce o nadzieję”, Warszawa, 20-21.03.2009.
 • Ryś, M. (2009). Wzorzec kompetentnego katechety. Referat na VIII Ogólnopolskim Sympozjum Katechetycznym „Katecheta wychowawcą kreatywnego i refleksyjnego ucznia”, Poznań, 13-14.03.2009.
 • Ryś, M. (2008). Fides et Ratio w sytuacjach trudnych. Referat na Sympozjum „Czy nauka jest w konflikcie z wiarą. W X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio”, Warszawa, 20-21.10.2008.
 • Ryś, M. (2008). Uzależnienie jako utracona wolność. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „W trosce o wewnętrzną wolność osoby”, Warszawa, 15.03.2008.
 • Ryś, M. (2007). Znaczenie prawidłowej komunikacji w małżeństwie i w rodzinie. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej „Mediacja w służbie rodziny”, Warszawa, 18.12.2007.
 • Ryś, M. (2007). Dojrzałość osobowa człowieka podstawą jego wiarygodności. Referat na Sympozjum VIII Białostockiego Forum Szkół „Wiarygodność osoby drogą nadziei”, Białystok, 13-14.04.2007.
 • Ryś, M. (2007). Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy dobra i piękna”, Warszawa, 17-18.03.2007.
 • Ryś, M. (2007). Cechy DDA - wpływ na relacje małżeńskie i rodzinne. Referat na Ogólnopolskiej konferencji INER, Warszawa, 24.02.2007.
 • Ryś, M. (2006). Wychowanie ku pełni człowieczeństwa. Referat na VII Sympozjum Tarnogórskim, Tarnowskie Góry, 28.10.2006.
 • Ryś, M. (2006). Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji”, Warszawa, 7.10.2006.
 • Ryś, M. (2006). Wychowanie do miłości. Referat na Ogólnopolskim sympozjum naukowym „Autorytet prawdy”, Warszawa, 18.03.2006.
 • Ryś, M. (2005). Udział rodziców w procesie wychowawczym szkoły. Referat na Konferencja dla nauczycieli. „Wychowanie prorodzinne najlepszym programem profilaktycznym”, Częstochowa, 15.12.2005.
 • Ryś, M. (2005). Autentyczność i prawość życia nauczyciela-wychowawcy. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Osobowy wymiar kultury”, Częstochowa, 25-27.11.2005.
 • Ryś, M. (2005). Rodzice, nauczyciele, uczniowie w procesie wychowania. Referat na Konferencji dla nauczycieli, Płock, 18.11.2005.
 • Ryś, M. (2005). Współpraca rodziców i nauczycieli w oddziaływaniach zgodnych z personalistyczną koncepcją osoby. Referat na Konferencji dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego poświęcona wychowaniu w szkole, Warszawa, 24.09.2005.
 • Ryś, M. (2005). Oddziaływanie nauczyciela-wychowawcy na wychowanka według personalistycznej koncepcji osoby. Referat na Konferencji dla nauczycieli Województwa Mazowieckiego poświęcona wychowaniu w szkole, Warszawa, 17.09.2005.
 • Ryś, M. (2003). Rodzinne uwarunkowania narkomanii. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Profilaktyka narkomanii. Integracja społeczności lokalnych w działaniach profilaktycznych i terapii w zakresie narkomanii oraz HIV/AIDS”, Płock, 5.12.2003.
 • Ryś, M. (2003). Zasady integrującego rozwiązywania konfliktów. Referat na Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Konflikty społeczno-ekologiczne w Polsce”, Warszawa, 26.04.2003.
 • Ryś, M. (2003). Relacje wewnątrzrodzinne w świetle badań psychologicznych. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „Ignatianum”, Kraków, 27.02.2003.
 • Ryś, M. (2002). Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowego wolontariuszy. Referat na Ogólnopolskiej konferencji „Młodzieżowy wolontariat szkołą kształtowania charakteru”, Warszawa, 6-7.12.2002.
 • Ryś, M. (2002). Integracja rodziny a uzależnienia. Referat na Ogólnopolskim Sympozjum naukowym „Rodzina w społeczeństwie pluralistycznym jednoczącej się Europy”, Olsztyn, 5.06.2002.
 • Ryś, M. (2001). Psychologiczne źródła małżeńsko-rodzinnych dysfunkcji. Referat na Ogólnopolskiej sesji „Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia”, Warszawa, 16-17.11.2001.
 • Ryś, M. (2001). Rodzinne uwarunkowania uzależnień. Referat na Ogólnopolskiej sesji naukowej „Na granicy życia i śmierci”, Warszawa, 16-17.06.2001.
 • Ryś, M. (1997). Rola rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia we wspólnocie rodzinnej. Referat na Ogólnopolskiej sesji naukowej „Zadania rodziny i szkoły w przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia w małżeństwie i w rodzinie”, Warszawa, 22-23.11.1997.
 • Ryś, M. (1997). Zagrożony świat wartości młodego człowieka. Referat na XV Krajowej Konferencji „Młodzi w Polsce - zagrożenia i szanse”, 5-6.04.1997.
 • Ryś, M. (1996). Realizacja wychowania integralnego „Ojciec i matka jako wychowawcy”. Referat na Ogólnopolskim sympozjum „Płciowość w wychowaniu integralnym”, Warszawa, 18-19.05.1996.
 • Ryś, M. (1995). Zagrożenia zdrowego stylu życia w rodzinie. Referat na Promocji Zdrowia Fizycznego, Psychicznego i Społecznego w Systemie Edukacji i poprzez Edukację „Rodzina jako wartość”, Konstancin-Jeziorna, 20-24.01.1995.
 • Ryś, M. (1995). Psychologiczna pomoc rodzinie. Prelekcja na Seminarium „Kondycja polskiej rodziny - jaka jest, jaka mogłaby być”, Warszawa, 20.01.1995.
 • Ryś, M. (1994). Prezentacja form kształcenia podyplomowego nauczycieli w zakresie wychowania prorodzinnego. Referat na Konferencji „Wychowanie prorodzinne w szkole”, Warszawa, 11.06.1994. 

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach