Podyplomowe | Psychoterapia dzieci i młodzieży

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Główne założenia i cele studiów podyplomowych to:

  1. Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży, umożliwiających rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjenta z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, w tym problemów osób w wieku rozwojowym i ich rodzin.
  2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w zakresie konceptualizacji osobistych problemów pacjenta, jego systemu rodzinnego, otoczenia szkolnego, zawodowego, społecznego, kulturowego oraz działalności psychoterapeutycznej, psychoedukacyjnej i terapeutyczno-rehabilitacyjnej.
  3. Nabywanie kompetencji w zakresie umiejętności monitorowania i oceny efektów postępowania terapeutycznego, wspierającego, rehabilitacyjnego oraz oddziaływań prewencyjnych.
  4. Rozwój świadomości metodologicznej i wiedzy z praktyki opartej na dowodach.
  5. Rozwijanie wysokich standardów funkcjonowania  zawodowego  (etyka  zawodowa) w kontakcie z pacjentem, jego rodziną oraz we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia i przedstawicielami innych profesji zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i problemami emocjonalnymi, w tym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.
Liczba uczestników: 24 osoby
Termin realizacji: od semestru letniego 2020 do semestru letniego 2023
 
Studia podyplomowe z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży są finansowane w ramach projektu pt. Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (nr POWR.05.04.00-00-0180/19), realizowanego przez UKSW i Partnerów Projektu (Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Lider Projektu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) w ramach V Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach