Projekty badawcze | dr Dominika Karaś

DR DOMINIKA KARAŚ


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1406
e mail: dominika.karas@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Procesy tożsamościowe, w szczególności u młodych dorosłych
 • Różne aspekty dobrostanu
 • Psychometria
 
Profil na Google Scholar znajduje się tutaj
Profil na ResearchGate znajduje się tutaj
Profil ORCID znajduje się tutaj

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Jako kierownik
Projekty ministerialne
 • W latach 2013-2014 kierownictwo projektu badawczego Preludium Narodowego Centrum Nauki, nr 2012/07/N/HS6/02015 pt. Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości.
Projekty uczelniane
 • W roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018 koordynator projektu pt. Tożsamość, dobrostan i wartości w adolescencji i wczesnej dorosłości, finansowanego ze środków przeznaczonych na badania młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, prowadzonego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • W roku akademickim 2014/2015 koordynator projektu pt. Sfera, w której kształtuje się poczucie tożsamości młodego człowieka, a trzy wymiary jego dobrostanu, finansowanego ze środków przeznaczonych na badania młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, prowadzonego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • W roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 koordynator projektu pt. Osobowościowe i rodzinne uwarunkowania dobrostanu w okresie dzieciństwa prowadzonego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W realizacji projektu uczestniczyli doktoranci Instytutu Psychologii UKSW.
 • W roku akademickim 2013/2014 koordynator projektów badawczych pt. Szczęście oraz pt. Tożsamość prowadzonych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Projekty skierowane do członków Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW.
 • W roku akademickim 2012/2013 koordynator projektu badawczego pt. Uwarunkowania dobrostanu psychicznego prowadzonego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Projekt skierowany do członków Sekcji Badawczej Koła Naukowego Studentów Psychologii UKSW.
Jako uczestnik
Projekty ministerialne
 • W latach 2014-2015 realizacja grantu NCN Preludium pt. Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory (nr projektu 2013/09/N/HS6/03020) pod kierownictwem mgr Marii Kłym.
 • Udział w realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2014 nr 2011/01/D/HS6/04077 pt. Koło wartości w fizyce, chemii i historii osobowości, czyli system wartości na trzech poziomach osobowościowej struktury pod kierownictwem dra J. Cieciucha.
 • W latach 2013-2014 udział w realizacji grantu MNiSW dra J. Cieciucha pt. Wartości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości.
Projekty uczelniane
 • W latach 2016-2017 udział w realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej INSIDE: Innovative curriculum for Strong Identities in Diverse Europe, kiedownictwo projektu: Elisabetta Crocetti.
 • W latach 2008-2009 przeprowadzanie badań empirycznych w ramach grantu rektorskiego 2008/2009 dra K. Fronczyka
Inne
 • 2012 – Program Wieloletni (Służby Państwowe) - Nr: 04.A.31 pt. Walidacja wybranych testów temperamentu i osobowości dla potrzeb oceny predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy pod kierownictwem dr Anny Łuczak (udział w ramach praktyk w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie).

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach