Podyplomowe | Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży

TERAPIA ŚRODOWISKOWA DZIECI I MŁODZIEŻY

Osoba, która ukończy studia będzie:
1) posiadać kwalifikacje do prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży;
2) gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin;
3) posiadać specjalistyczną wiedzę dotyczącą rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży oraz wiedzę z zakresu zaburzeń psychicznych (znajomość objawów, kryteriów diagnostycznych) i niektórych form wsparcia niepełnoletniego pacjenta;
4) na podstawie zebranych informacji, dostępnych dokumentów (diagnoza lekarska, opinie psychologiczne i środowiskowe) oraz prowadzonych rozmów z samym pacjentem i osobami z jego otoczenia dokonywać konceptualizacji problemu pacjenta i planować stosowną pomoc, uwzględniając przy tym dostępne zasoby, np. innych specjalistów, placówki w najbliższym środowisku rodziny;
5) gotowa do współdziałania w ramach interdyscyplinarnego zespołu, który wspólnie planuje i wdraża program pomocy i wsparcia dla pacjenta i jego otoczenia (w ramach pracy takiego zespołu może również pełnić funkcję koordynatora całego procesu związanego ze wsparciem danego pacjenta i jego rodziny);
6) przygotowana do udzielania wsparcia informacyjnego dla rodziców lub opiekunów i osób z otoczenia pacjenta, zarówno w zakresie możliwości uzyskania pomocy medycznej, socjalnej, jak i prawnej;
7) potrafiła przeprowadzić zajęcia profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego.
 
Liczba uczestników: 72 osoby
Termin realizacji: od semestru letniego 2020 do semestru letniego 2023
 
Studia podyplomowe z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży są finansowane w ramach projektu pt. Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (nr POWR.05.04.00-00-0180/19), realizowanego przez UKSW i Partnerów Projektu (Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu - Lider Projektu oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) w ramach V Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
Załączniki:
 
Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia podyplomowe.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach