UKSW

Projekty badawcze | dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, prof. UKSW

DR HAB. N. MED. KATARZYNA KUCHARSKA, PROF. UKSW


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1441
e mail: k.kucharska@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Od ponad dwudziestu lat moje zainteresowania naukowe uplasowały się w domenie affective neuroscience i social science i dotyczą problematyki zaburzeń emocjonalnych i społeczno-poznawczych w zaburzeniach psychicznych.
 
Kierunki pracy naukowej z wykazem zrealizowanych (dofinansowanych) projektów badawczych krajowych, europejskich i innych międzynarodowych: 
 
I. Ocena trwałości i stałości deficytów społecznego poznania i neuropoznania przy użyciu metod eksperymentalnych,standaryzowanych metod psychometrycznych oraz czynnościowego rezonansu magnetycznego

II. Badania genetyczne w affective neuroscience

III. Terapia deficytów społecznego poznania i neuropoznania w zaburzeniach psychicznych

IV. Programy profilaktyczne zapobiegania zapobiegania zaburzeniom odżywiania i zaburzeniom lękowym (adaptacja kulturowa Specjalistycznego Programu Zarządzania Stresem oraz Programu Zapobiegania Zaburzeniom Odżywiania)

 

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PROJEKTY BADAWCZE
Kierownik projektu
 • Grant NCN w latach 2019-2022. Tytuł projektu: Dynamika emocji i regulacja emocji w zaburzeniu osobowości borderline i anoreksji. Badanie metodą pobierania próbek doświadczenia (ESM) i metodą funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym (fMRI). Nr projektu: 2019/33/B/HS6/03009
 • Grant NCN w latach 2014-2019. Tytuł projektu: Ocena wpływu polimorfizmu genów kodujących białka prekursorów oksytocyny (OXT), dopaminy (D) i wazopresyny argininowej (AVP) na skuteczność psychoterapeutyczną Treningu Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP) u pacjentów chorych na jadłowstręt psychiczny (JP) w usprawnianiu funkcji społecznego poznania, altruizmu i neuropoznania. Nr projektu: 2014/15B/HS6/01847
  • Najważniejsze zrealizowane zadania/wyniki badań osiągnięcia projektu
   Jednym z głównych celów projektu stała się ocena skuteczności polskiej metody usprawniania funkcji społeczno- emocjonalnych i poznawczych jaką stanowi Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (TSPiNP) w kontekście leczenia jadłowstrętu psychicznego. Dodatkowe cele stanowiła ocena  zmiany w procesie terapeutycznym  w zakresie funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i poznawczego oraz psychopatologii klinicznej w przypadku wdrożenia pacjentom standardowej oferty terapeutycznej (ang.treatment as usual, TAU) oraz ocena wpływu TSPNP na zmianę w zakresie psychopatologii klinicznej (TAU +TSPiNP). Drugim głównym celem projektu było również poznanie udziału polimorfizmów genów kodujących białka prekursorów oksytocyny, dopaminy i wazopresyny argininowej  na skuteczność psychoterapeutyczną TSPiNP u pacjentów z JP w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym  i poznawczym w badanych grupach klinicznych. Zgodnie z założonymi celami, w obydwu grupach pacjentów przed- i po terapii zaobserwowano wysoki poziom psychopatologii klinicznej oraz znaczące deficyty w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego i poznawczego, które uległy istotnej redukcji w trakcie hospitalizacji. Poprawa w grupie, której zaoferowano standardową ofertę terapeutyczną poszerzoną o TSPiNP (TAU +TSPiNP) była istotnie statystycznie wyższa niż w przypadku oddziaływań standardowych (TAU). W grupie TAU +TSPiNP większość zmiennych nie osiągnęła jednak poziomu wyników osób zdrowych. Większa poprawa w zakresie funkcji społecznego poznania i neuropoznania współwystępowała ponadto z większą poprawą w zakresie zmiennych klinicznych. Wykazano związek jednonukleotydowych polimorfizmów genów kodujących białka układu oksytocyna rs2740204, rs6133010  i rs53576 u kobiet z JP w kontekście deficytów społecznego poznania. Ponadto, opisano związek polimorfizmu genu dla ludzkiej aminopeptydazy leucynowo cysteinylowej(enzym metabolizujący OXT) - rs4869317-  z rozwojem psychopatologii zaburzeń odżywiania a polimorfizm genu kodującego białka układu oksytocyny - rs53576-  można uwzględnić jako ważny predyktor skuteczności terapii w JP. 
 • Grant Unii Europejskiej w latach 2016-2017. Tytuł projektu: Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl), realizowany w Ministerstwie Zdrowia.
 • Grant Ministerstwa Zdrowia. Tytuł projektu: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz w populacjach o zwiększonym ryzyku. Nr projektu: 6/3/2.5.2/NPZ/2017/462/620

Główny wykonawca

 • Grant Fundacji Batorego (1997). Dofinansowanie wyjazdu na szkolenie, pt. Expressed emotion course in schizophrenia, w zakresie nowatorskich działań społeczno-rehabilitacyjnych skierowanych do środowisk osób zaburzeniami psychicznymi w Instytucie Psychiatrii w Londynie.
 • Wellcome Trust - Short-Term Travel Grant (2000). Tytuł projektu: Neural correlates of emotional word recall in depersonalisation disorder patients and normal controls – fMRI study, Instytut Psychiatrii w Londynie.
 • British Council Grant (British/Polish Joint Research Collaboration Programme). Pokrycie kosztów miesięcznego pobytu w Instytucie Psychiatrii w Londynie i kontynuacji badań neuroobrazowych w depersonalizacji - Neural correlates of emotional word recall in depersonalisation disorder patients and normal controls – fMRI study. Nr projektu: WAR/341/187
 • Post-doc Wellcome Trust Travelling Research Fellowship (2002-2003). Tytuł projektu: Fear perception in schizophrenia: a combined structural and functional MRI study. Instytut Psychiatrii w Londynie.
 • Grant w latach 2006-2009. Tytuł projektu: Social cognition in Anorexia nervosa, Whitchurch University Hospital, Cardiff, UK. Nr projektu: 05/MEH/3578
 • Tytuł projektu: Identifying vulnerability markers of Major Depressive Disorder: a first stage neurocognitive study. Naukowa wspołpraca z dr S. Surguladze z Institute of Psychiatry, London (2008). Nr projektu: 08/H1305/27
 • Grant w latach 2008-2009. Tytuł projektu: Comparing the cost effectiveness of supplementing standard care with an intervention for carers (carers assessment, skills and information sharing, casis) of people with eating disorders - multicenter study. Nr projektu: RP-PG-0606-1043
 • Tytuł projektu: Attitudes towards mental disorders in mental health professionals and non-mental health professionals - multicultural study. Hull York medical School.
 • Tytuł projektu: Ocena wpływu sprzężenia polimorfizmu genów układu dopaminergicznego i receptora oksytocyty na funkcjonowanie poznawcze i emocjonalno-społeczne w przebiegu procesu rehabilitacji psychiatrycznej u osób chorych na schizofrenię (Kierownik: Prof. Andrzej Czernikiewicz). Nr projektu: KBN 4562/B/P/2010
 • Grant NCN w latach 2011-2014. Tytuł projektu: Ocena neuropsychologiczna i neuroradiologiczna (fMRI) stopnia poprawy funkcjonowania neuropoznawczego i społecznego poznania u pacjentów po udarze wzgórza. Skuteczność nowatorskiego programu rehabilitacyjnego – badanie z podwójnie ślepą próbą. Nr projektu: 2011/01/B/NZ5/02838
 • Tytuł projektu: Non-invasive neuromodulation study in anxiety disorder - Polish  partner in Portuguese research project investigator). Nr projektu: MHC-PAP/5618/2014
 • Grant NCN w latach 2013-2016. Tytuł projektu: Ocena funkcji neuropoznawczych i poznania społecznego u hospitalizowanych pacjentów z jadłowstrętem psychicznym i zespołem Aspergera – poznanie społeczne jako endofenotyp (Kierownik: dr hab. n. med. Filip Robakowski), realizowany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Nr projektu: 2012/05/3/HS6/03656

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach