UKSW

Grant 2019-1-RO01-KA203-063157

Projekt Partnerstwa Strategicznego ERASMUS+ Promoting social inclusion skills in a post-truth world: A gamified online platform and curriculum (PROMIS) w Instytucie Psychologii UKSW
 
UKSW jest partnerem w projekcie Promoting social inclusion skills in a post-truth world: A gamified online platform and curriculum (PROMIS). Projekt koncentruje się na opracowaniu internetowej platformy i kursu e-learningowego promującego idee integracji społecznej w warunkach internetowej dezinformacji dotyczących równości społecznej i ekonomicznej, zatrudnienia, płci czy rozwoju tożsamości. W projekcie biorą udział badacze z sześciu europejskich krajów oraz organizacja z sektora NGO.
 
W obecnych czasach, gdy zjawisko post-prawdy jest bardzo częste, młodzież w coraz większym stopniu korzysta z informacji pochodzących z niezweryfikowanych i często nieudokumentowanych źródeł, m.in z różnych mediów społecznościowych. Informacje te odnoszą się również do aspektów związanych z integracją społeczną grup defaworyzowanych i zmarginalizowanych, takich jak imigranci, osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym lub pochodzące z ubogich społeczności, mniejszości etnicznych czy kobiety. Grupy te są często prezentowane w mediach społecznościowych w spolaryzowany, wysoce negatywny sposób, poparty słowami autorytetów, a także negatywnymi cechami im przypisywanymi, wskazującymi na słabość, zagrożenie lub niebezpieczeństwo.
 
Efektem współpracy będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania w zakresie zagadnień integracji społecznej, przygotowanego w oparciu o zasady grywalizacji, dostępnego w formie modułowej platformy e-learningowej. Treść kursu przygotuje zespół badaczy. Przygotowaniem platformy zajmie się instytucja specjalizująca się w nowoczesnych technikach nauczania.
 
Liderem projektu jest Uniwersytet Babes-Bolyai w Kluż-Napoce (Rumunia), a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest członkiem konsorcjum. Ponadto w konsorcjum znajdąją się Uniwersytet w Bolonii (Włochy), Uniwersytet w Bordeaux (Francja), Uniwersytet Techniczny w Kownie (Litwa) i Uniwersytet w Utrechcie (Holandia) oraz organizacja E-Learning Software (ELSO, Rumunia). Idea projektu narodziła się jako efekt udanej współpracy przy projekcie „Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE)”, realizowanego z funduszy ERASMUS+ w latach 2016-2019. W skład polskiego zespołu wchodzą: dr Ewa Topolewska-Siedzik (kierownik), dr Dominika Karaś oraz dr Joanna Świderska.
 
 
Strona internetowa projektu: promis.education
 
 
Pierwsze spotkanie projektu PROMIS na UKSW
 
W dniach 19-20 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Promoting social inclusion skills in a post-truth world: A gamified online platform and curriculum (PROMIS). Przygotowanie zorganizowali pracownicy Instytutu Psychologii UKSW, dr Ewa Topolewska-Siedzik oraz dr Dominika Karaś. Gościliśmy w naszych progach badaczy z Uniwersytetetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoce (Rumunia), Uniwersytetu w Bolonii (Włochy), Uniwersytetu w Bordeaux (Francja), Uniwersytetu Technicznego w Kownie (Litwa), Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia) oraz organizacji E-Learning Software (ELSO, Rumunia). 
 
W czasie spotkania badacze omówili strategię realizacji projektu, tworzenia efektów pracy intelektualnej, realizacji wydarzeń projektowych oraz sposobów rozpowszechniania wiedzy o projekcie.
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach