UKSW

Grant 2016/20/T/HS6/00030

Przywiązanie a zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne w okresie adolescencji: mediacyjna rola regulacji emocji
 
Kierownik: mgr Ilona Skoczeń
Grant NCN Etiuda nr 2016/20/T/HS6/00030
Termin realizacji: październik 2016 – czerwiec 2017
 
Celem projektu jest zbadanie związku przywiązania oraz regulacji emocji z zaburzeniami w okresie adolescencji. Podstawą teoretyczną projektu jest Teoria Przywiązania Johna Bowlbiego oraz powstały na jej gruncie Przywiązaniowy Model Regulacji Emocji (Brenning, Breat, 2013), który podkreśla znaczącą rolę przyjmowanych sposobów regulacji emocji w wyjaśnianiu mechanizmu powstawania zależności między przywiązaniem, a funkcjonowaniem psychospołecznym u dzieci i adolescentów. 
W niniejszym modelu teoretycznym strategie regulacji emocji pełnią funkcję pośredniczącą w relacji między przywiązaniem a zaburzeniami internalizacyjnymi i eksternalizacyjnymi. Model zakłada, że przywiązanie lękowe wiąże się z wyższą dysregulacją emocji, zaś przywiązanie unikowe z wyższą supresją emocji. Z kolei im wyższa dysregulacja emocji, tym wyższe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń eksternalizacyjnych, natomiast im wyższa supresja emocji, tym wyższe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń internalizacyjnych. Dodatkowo do modelu wprowadzone zostaną zmienne pośredniczące (mediatory) w wyjaśnianiu związku między badanymi zjawiskami. Ponadto weryfikacji zostanie poddane podejście skoncentrowane na danej emocji, w którym regulacja emocji będzie przyjmowała różne formy ze względu na rodzaj doświadczanej emocji. Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju relacji interpersonalnych i tworzenie nowych sieci społecznych w okresie adolescencji, respondenci będą mogli oceniać przywiązanie do dowolnie wybranej osoby bliskiej. Założenia badawcze zostaną sprawdzone na próbie ok 600 adolescentów w wieku 13-19 lat. 
 
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE (planowane)
  • Skoczeń, I. (2017, lipiec). Emotion regulation and its linkage to the relationship between attachment and problem behaviour in adolescence. International Attachment Conference, Londyn, Wielka Brytania.
  • Skoczeń, I. (2017, lipiec). Attachment, emotion regulation and prosocial behaviour among Polish adolescents. International Society for the Study of Individual Conference, Warszawa.  
  • Skoczeń, I. (2017, sierpień). Attachment representations in middle childhood: results from a Polish sample. 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Holandia. 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach