UKSW

Grant 0082/DIA/2012/41

Rozwój osobowości w okresie dzieciństwa – longitudinalne i międzykulturowe badania przy użyciu autorskiej metody obrazkowej
 
Diamentowy Grant MNiSW nr 0082/DIA/2012/41
Kierownik projektu: mgr Marta Rogoza
Opiekun naukowy projektu: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Termin rozpoczęcia : 31 maja 2012 (w trakcie)
 
Projekt dotyczy kształtowania się cechowej struktury osobowości w okresie dzieciństwa. Oparty jest na modelu Wielkiej Piątki Costy i McCrae (1997), który został zinterpretowany rozwojowo (Shiner, Caspi, 2003). W ramach projektu weryfikowane są hipotezy o rozwoju struktury osobowości oraz jej funkcji regulacyjnej. Badania są prowadzone w planie longuitudinalnym i międzykulturowym. W ramach badań międzykulturowych, pomiar został przeprowadzony również w Niemczech i Włoszech. W badaniach została wykorzystana autorska metoda – Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości Dzieci (OPCO-D), służąca do pomiaru pięciu cech: ekstrawersji, neurotyczności, otwartości na doświadczenie, ugodowości i sumienności u dzieci. OPCO-D zostało dostosowane do rozwoju osób badanych, a w szczególności ich rozwoju poznawczego. 
 
PUBLIKACJE
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Pictorial Personality Traits Questionnaire for Children (PPTQ-C) - A new measure of children’s personality traits. Frontiers in Psychology, 7(498), 1-11. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00498
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., Cieciuch, J. (2016). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000344
 
KONFERENCJE
 • Skoczeń, I., Rogoza, R., Rogoza, M. (2016, lipiec). Assessing mental health in children and adolescents: an introduction of a shortened 18-item version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. Poster na 31st International Congress of Psychology, Jokohama, Japonia.
 • Maćkiewicz, M. (2016, czerwiec). Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości Dzieci - nowy sposób pomiaru cech osobowości w okresie późnego dzieciństwa. Referat na V Ogólnopolskiej Konferencji "Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania, Poznań.
 • Skoczeń, I., Najderska, M., Maćkiewicz, M., Rogoza, R., Cieciuch, J. (2015, wrzesień). Investigating the structural model on the Strengths and Difficulties Questionnaire. Poster na 17th European Conference on Developmental Psychology, Braga.
 • Maćkiewicz, M., Rogoza, R. (2015, czerwiec). Cechy osobowości jako predyktory funk-cjonowania psychospołecznego w okresie dzieciństwa. Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M., Rogoza, R., Skoczeń, I., Najderska, M. (2015, czerwiec). Pomiar mocnych stron oraz trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży z uży-ciem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Referat na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M. (2015, kwiecień). O trzech nurtach w badaniach nad osobowością dzieci – wady i zalety. Referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Na-ukowców wobec wyzwań współczesnej nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M. (2015, kwiecień). Zmiany w strukturze cechowej osobowości w okresie późnego dzieciństwa – wstępne wyniki badań longitudianlnych. Poster na Konferencji pt. „Psychologia moja pasja”, Lublin.
 • Maćkiewicz, M. (2015, styczeń). Jak zmienia się osobowość dzieci – badania z wykorzy-staniem Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości. Referat na Konferencji „Badania dok-torantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa.
 • Maćkiewicz M., Cieciuch, J. (2014, lipiec). Longitudinal study on development of personality traits measured by Picture Based Personality Survey. Preliminary results. Poster na 17th  European Conference on Personality, Lozanna, Szwajcaria.  
 • Maćkiewicz, M. (2014, maj). Badania nad strukturą osobowości dzieci w wieku szkolnym – pytania i wzywania. Referat na XV Studenckiej Konferencji Naukowej „Umysł Badawczy”, Gdańsk.
 • Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2014, maj). Czy skala odpowiedzi ma znaczenie? Porównanie dwóch wersji Obrazkowego Pomiaru Cech Osobowości (OPCO). Referat na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Maćkiewicz, M., i wsp. (2014, maj). Struktura osobowości dzieci w wieku przedszkolnym. Poster na XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Lublin.
 • Maćkiewicz, M. i wsp. (2014, kwiecień). Dane samoopisowe w badaniach nad strukturą osobowości dzieci – wyzwanie metodologiczne. Referat na Interdyscyplinarnej Konferencji UKSW, Warszawa.
 • Maćkiewicz, M.  (2014, luty). Obrazkowy Pomiar Cech Osobowości, czyli krótka historia osoby w szaliku w paski. Referat na Sympozjum Tematycznym OSOBOWOŚĆ, Warszawa.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach