UKSW

Publikacje | dr hab. Henryk Gasiul, prof. uczelni

DR HAB. HENRYK GASIUL, PROF. UCZELNI


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1452
e mail: h.gasiul@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Problematyka znaczenia wartości w rozwoju osobowości człowieka. Znaczenie struktury ja dla rozwoju człowieka oraz badania nad „ja” uczuciowym. Rozważania nad wartością paradygmatów psychologicznych. Analizy rozwoju osobowości, jak i jego zagrożeń. Analiza zachowań i rozwoju osobowości w ujęciu personalistycznym (analiza w kategoriach psychologii osoby) - generalne zasady rozwoju osobowego.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

PUBLIKACJE
Artykuły
 • Dziuda, Ł., Baran, P., Zieliński, P., Murawski, K., Dziwosz, M., Krej, M., Piotrowski, M., Stablewski, R., Wojdas, A., Strus, W., Gasiul, H., Kosobudzki, M., Bortkiewicz, A. (2021). Evaluation of a Fatigue Detector Using Eye Closure-Associated Indicators Acquired from Truck Drivers in a Simulator Study. Sensors21(19), artykuł 6449. 
  https://doi.org/10.3390/s21196449
 • Gasiul, H., Strus, W. (2020). Osobowościowe uwarunkowania ryzyka wypadków drogowych u kierowców – przegląd wybranych badań i propozycja ich interpretacji w ramach Kołowego Modelu Metacech Osobowości. Studia Psychologica: Theoria et praxis20(2). https://doi.org/10.21697/sp.2020.20.2.03
 • Nieznański, M., Gasiul, H., Strus, W., Obidziński, M., Kobos, Z., Rowiński, T. (2020). Relationship between self-reported symptoms of fatigue and cognitive performance: Switch cost as a sensitive indicator of fatigue. Psihologijske teme/Psychological Topics, 29, 199-228. DOI: 10.31820/pt.29.2.1
 • Gasiul, H. (2016). Podmiotowość z perspektywy wybranych teorii psychologicznych. Psychologia Rozwojowa, 21, 3, 9-24.
 • Gasiul, H. (2015). Znaczenie języka w rozpoznawaniu i kategoryzacji stanów emocjonalnych. Relacja między „ja” i emocjami w kontekście kulturowym. Studia Psychologica UKSW, 15, 2, 39-55. 
 • Gasiul, H. (2013). Wybrane sposoby interpretacji procesów wolicjonalnych i wolności woli we współczesnej psychologii. Realizacja motywów ja jako podstawa rozwoju dyspozycji wolicjonalnych. Filozofia Chrześcijańska, 10, 23-45. 
 • Gasiul, H. (2013). Poczucie szczęścia a dojrzałość człowieka. Horyzonty Psychologii, 3, 53-70.  
 • Gasiul, H. (2012). Czy powrót do psychologii  personalistycznej jest możliwy i jak mógłby być uzasadniony? Czasopismo Psychologiczne, 18, 2, 347-360.
 • Gasiul, H. (2008). Determinants of organization of dialogical self – personalistic perspective. Studia Psychologica, 8.
 • Gasiul, H. (2007). Personalistyczna koncepcja rozwoju osobowości. Personalizm, 13, 71-102.
 • Gasiul, H. (2006). Kierunki poszukiwań badawczych – w stronę psychologii personalistycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 11(1), 79-95.
 • Gasiul, H. (2003). Uwarunkowania jakości związku samoświadomości ze sposobem doświadczania samego siebie. Studia Psychologica, 4, 163-178.
 • Gasiul, H. (2002). Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości. Studia Psychologica, 3, 105-118.
 • Gasiul, H. (2001). Kontrowersje wokół teorii cech oraz próby ich rozstrzygnięcia. Studia Psychologica, 2, 137-156.  
 • Gasiul, H. (2001). Relacja pomiędzy obiektywną a subiektywną perspektywą jako podstawa rozwoju osobowego. Studia z Psychologii w KUL, 10, 159-206.  
 • Gasiul, H. (2000). O psychologii inaczej. Studia Psychologica, 1, 135-152.
 • Gasiul, H. (1999). Wiara jako podstawa rozwoju osobowości w interpretacji W.J.Fowlera. Studia z Psychologii, 9, 136-171.
 • Gasiul, H. (1998). U podstaw mechanizmów uzależnień. Perspektywa osoby jako istoty emocjonalnie uwikłanej. Studia Nad Rodziną, 2, 47-64.
 • Gasiul, H. (1998). „Zewnątrz – wewnątrzoparcie” jako podstawa interpretacji różnic w rozwoju psychospołecznym. Studia z Psychologii w KUL, 9, 11-36.
 • Gasiul, H. (1994). Warunki rozwoju wartości w świetle koncepcji osoby. Edukacja, 48, 37-47.
 • Gasiul, H. (1994). Cierpienie i śmierć w świadomości człowieka. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 136-146.
 • Gasiul, H. (1994). Świadomość społecznego kontekstu a postrzeganie siebie samego – analiza korelacyjna. Psychologia Wychowawcza, 4, 309-19.
 • Gasiul, H. (1993). Uczucia jako wskaźniki postrzeganego sensu życia. Zdrowie Psychiczne, 3-4, 14-24.
 • Gasiul, H. (1993). Świadomość uczuć przeżywanych w stosunku do siebie samego a właściwości „ja”. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 14-23.
 • Gasiul, H. (1992). Świadomość standardów „ja” a obraz siebie w oczach innych. Zdrowie Psychiczne, 3-4, 68-78.
 • Gasiul, H., Bielecki, J. (1992). O niektórych naturalnych uwarunkowaniach preferencji wartości. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika XVI, 19-36.
 • Gasiul, H. (1991). Samopoczucie jako kryterium zdrowia psychicznego – próba oceny jego wartości. Zdrowie Psychiczne, 1-4, 53-61.

Rozdziały w książkach

 • Gasiul, H. (2011). Personalizm Williama Sterna - współczesne inspiracje oraz mozliwe aplikacje. W: W. Zeidler, H. Lueck (red.), Psychologia europejska w okresie międzywojennym. Sylwetki, osiągnięcia, problemy (s. 43-63). Warszawa: Vizja Press&IT.
 • Gasiul, H. (2008). Znaczenie emocji w rozwoju osobowości- perspektywa personalistyczna. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (s. 263- 278). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Gasiul, H. (2005). Monolog czy dialog? Refleksje nad kryteriami oceny jakości rozwoju „ja”. W:  P. Oleś (red.), Człowiek – jedna czy wiele narracji.
 • Gasiul, H. (2005). W poszukiwaniu źródeł zagrożenia rozwoju osobowości. W: M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość (s. 8-21). Kraków: WN AP.
 • Gasiul, H. (2004). Zakłócenia w zakresie emocji i uczuć u dzieci i młodzieży. W: K. J. Zabłocki, W. Brejnak (red.), Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji (s. 27-36). Warszawa: UKSW.
 • Gasiul, H. (2003). Świadomość moralna a dynamika rozwoju osobowości. W: E. Podrez, R. Moń (red.), Konteksty podmiotowej świadomości (psychika – moralność – historia) (s. 9-31). Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 • Gasiul, H. (2002). W poszukiwaniu uwarunkowań rozwoju samoświadomości. W: L. Pytka, T. Rudowski (red.), Samoświadomość i jakość życia. Perspektywa psychospołeczna (s. 115-133). Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.
 • Gasiul, H. (2001). Emocjonalno – motywacyjne mechanizmy uzależnień. W: W. Bołoz, M. Ryś (red.), Między życiem a śmiercią. Uzależnienia eutanazja sytuacje graniczne (s. 17-40). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Gasiul, H. (2002). Rozwój osobowy czy uczenie sprawności? O wartości paradygmatów psychologicznych dla edukacji. W:  M. Ledzińska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Osoba Edukacja Dialog (s. 8-35). Kraków: WN AP.
 • Gasiul, H. (1996). Refleksje nad mechanizmami i formami oddziaływań wiedzy psychologicznej na umysłowość oraz zachowanie się człowieka. W: W. Pilecka i J. Kossewska (red.), Dziecko – Społeczeństwo – Edukacja. Dylematy psychologiczne (s. 279-296).  Kraków: WN WSP.
 • Gasiul, H. (1992). Niektóre uwarunkowania i właściwości wiedzy potocznej na temat zachowań człowieka. W: A.Januszewski, P. Oleś, T.Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, t. 6, (s. 11-31). Lublin: RW KUL.
Książki
 • Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 3. Warszawa: Difin.
 • Gasiul, H. (red.). (2018). Metody badania emocji i motywacji. Warszawa: Difin.
 • Gasiul, H. (2012). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin. Wydanie 2.
 • Gasiul, H., Wrocławska-Warchala, E. (red.). (2009). Osobowość i religia. (Personality and Religion). Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Gasiul, H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: UKSW. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione.
 • Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Difin.
 • Gasiul, H. (2002). Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne. Warszawa: UKSW.
 • Gasiul, H. (2001). W poszukiwaniu podstaw rozwoju ja emocjonalnego. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
 • Gasiul, H. (1993). Oblicza „ja” w świetle wybranych koncepcji psychologicznych. Pojęcie rozwój patologia. Bydgoszcz: WSP.
 • Gasiul, H. (1990). Wybrane zagadnienia z ogólnej psychologii klinicznej. Toruń: UMK.
 • Gasiul, H. (1987). Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki rozwoju osobowości. Toruń: UMK.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach