UKSW

Nowy zawód: Ekspert przez doświadczenie („EX-IN”)

Nowy zawód: Ekspert przez doświadczenie („EX-IN”)

W projekcie będzie zaadaptowany do warunków polskich program aktywizacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego ”Ekspert przez doświadczenie „EX-IN””. W tym celu powstało partnerstwo podmiotów zagranicznych (niemieckich), która mają szerokie doświadczenie w przedmiocie projektu, krajowych różnego rodzaju. Wykorzystana będzie metoda wychodzenia z kryzysu psychicznego , która z powodzeniem funkcjonuje w krajach Europy Zachodniej (m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Holandii).
 
Główne działania w projekcie to wdrożenie i przeprowadzenie warsztatów (10 m-cy), których głównym celem jest przygotowanie do podjęcia roli asystenta w instytucjach opiekujących się osobami po doświadczeniu kryzysu psychicznego. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy rozpoczną staż (6 m-cy) w ww. instytucjach. Po zakończeniu cyklu warsztatów i stażu uczestnicy projektu zostaną zatrudnieni w podmiotach, których klientami są osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Do końca września 2018 r. w projekcie weźmie udział 20 instytucji ośrodków niosących pomoc oraz 126 beneficjentów ostatecznych, w tym 113 osób z dośw. kryzysu psychicznego.
 
Projekt składa się z sześciu etapów. Partnerzy zagraniczny wnoszą gotowe szkolenia, które będą dostosowane do warunków polskich (wymiana informacji i doświadczeń) oraz doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań systemowych/modelu współpracy pomiędzy instytucjami (transfer nowych rozwiązań i ich zaadoptowanie oraz wdrożenie). Głównym efektem są podręczniki do kursu trenerskiego wraz ze scenariuszami, a także instrukcje stosowania modelu w praktyce wraz z wzorami koniecznych dokumentów. Maksymalnie ułatwiono stosowanie metody w środowiskach lokalnych w ramach obecnego systemu prawnego. Powołane zostaną agencje zatrudnienia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 
 
 
 
 
Dofinansowanie z Centrum Projektów Europejskich w wysokości 1 552 236, 00 zł
Projekt realizowany w ramach konkursu 2/PRK/POWER/3.1/2016, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Nr wniosku POWER.04.03.00-IP.07-00-001/15
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach