Partnerzy projektu | Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem projektu zintegrowanego
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”, 

który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)
 
Partnerzy projektu
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odpowiadają za spójność testowania oraz ewaluację i badania dot. efektywności rozwiązania opisanego w Modelu na I etapie konkursu. Działania podejmowane w projekcie wesprą środowiskowe centra zdrowia psychicznego oraz zapewnią spójność, aby wyniki testowania w ramach projektu zintegrowanego mogły być porównywalne i stanowić rekomendację do zmian w politykach sektorowych i dalszych wdrożeń centrum jako sieci współpracujących ze sobą podmiotów z różnych sektorów. Efektem będzie przygotowanie zweryfikowanych empirycznie standardów oraz protokołów diagnozy ICF.
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi studia podyplomowe z otwartego dialogu, diagnozy funkcjonalnej oraz wsparcia telefonicznego osób z doświadczeniami kryzysów psychicznych. Efektem będzie podniesienie kompetencji zawodowych personelu podmiotów zaangażowanych w ŚCZP. 
  • EDGETEQ sp. z o.o. tworzy system Auxilio na potrzeby koordynacji pacjentów na obszarze testowania w sieci podmiotów tworzących środowiskowe centrum zdrowia psychicznego.
  • Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON koordynuje działania profilaktyczne w poszczególnych obszarach testowania Modelu. wypracowanie narzędzi i metod do profilaktyki i promocji zdrowia. W tym celu - oprócz tradycyjnych działań i wykorzystania dotychczasowych programów tworzonych np. NPZ - będą testowanie rozwiązania związane z wczesną prewencją oraz promocją zdrowia psychicznego w mediach społecznościowych. 
  • Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z Krakowa prowadzi moduł zarządzania zmianą, który ma wesprzeć podmioty medyczne, społeczne i JST we wdrożeniu i realizacji centrum zdrowia psychicznego.
 
Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach