UKSW

Regulamin

REGULAMIN

 MIĘDZYINSTYTUTOWEGO CENTRALNEGO LABORATORIUM PSCHOLOGICZNEGO

WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE

§ 1

Postanowienia ogólne

 • Międzyinstytutowe Centralne Laboratorium Psychologiczne (MCLP) jest międzyinstytutową strukturą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). 
 • Dyrektor MCLP jest powoływany przez Dziekana WFCh.
 • Dyrektor MCLP jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie całego laboratorium.
 • W ramach MCLP funkcjonują Laboratoria Kierunkowe (LK). Laboratoria Kierunkowe są powoływane przez Dziekana WFCh na wniosek Dyrektora MCLP.
 • Kierownicy Laboratoriów Kierunkowych są powoływani przez Dziekana na wniosek Dyrektora MCLP.

§ 2

Zasady ogólne

 • Laboratoria Kierunkowe są wyposażone w aparaturę naukową, rozumianą jako urządzenia pomiarowe, komputery, aplikacje i oprogramowanie badawcze.
 • Aparatura może być wykorzystywana w celach naukowych oraz dydaktycznych
 • ożliwe jest wykorzystanie aparatury do prowadzenia działalności odpłatnej, zgodnie z Modpowiednimi decyzjami Dyrektora MCLP i/lub regulacjami obowiązującymi w UKSW.
 • Z aparatury mogą korzystać użytkownicy za pisemną zgodą Dyrektora MCLP.
 • Kierownik Laboratorium Kierunkowego jest odpowiedzialny za aparaturę mu przypisaną personalnie, w tym zgłaszanie napraw, usług serwisowych, aktualizację oprogramowania. Wszelkie naprawy i aktualizacje są zgłaszane do Dyrektora MCLP.
 • Kierownik Laboratorium Kierunkowego prowadzi ewidencję osób upoważnionych do korzystania z aparatury.
 • Aparaturę wydaje Kierownik Laboratorium Kierunkowego lub osoba upoważniona przez niego na piśmie.

§ 3

Użytkownicy

 • Użytkownikiem może być osoba przeszkolona z zakresu użytkowania aparatury lub posiadająca poświadczone wymagane doświadczenie lub umiejętności.
 • Szkolenie z zakresu użytkowania aparatury może przeprowadzić Kierownik Laboratorium Kierunkowego lub osoba przez niego upoważniona.
 • Użytkownik ma obowiązek wpisać się do ewidencji użytkowników, prowadzonej przez Kierownika Laboratorium Kierunkowego. W ewidencji należy uwzględnić informacje:
  • imię i nazwisko użytkownika,
  • datę i godzinę początku oraz zakończenia użytkowania aparatury,
  • telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 • Wpisując się do ewidencji użytkownik aparatury wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 • Użytkownik wpisuje do ewidencji ilość zbadanych osób, ewentualnie wykorzystane oprogramowanie.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za dane wejściowe i wyjściowe. Użytkownik może, przechowywać dane w pamięci wewnętrznej aparatury na czas prowadzenia badań, ewentualne dłuższe przechowywanie danych jest możliwe w porozumieniu z Kierownikiem Laboratorium Kierunkowego.
 • Kierownik Laboratorium Kierunkowego nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika przechowywane w aparaturze badawczej.
 • Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób ingerować w konfigurację i oprogramowanie aparatury będącej na stanie Laboratorium Kierunkowego.
 • Jakiekolwiek problemy z działaniem aparatury powinny być zgłaszane do Kierownika Laboratorium Kierunkowego telefoniczne lub na adres e-mail umieszczone w KL.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia aparatury powstałe w trakcje badań lub za szkody powstałe w wyniku wykorzystania aparatury przez osoby badane pozostające pod jego opieką w momencie badania.
 • W związku z powstałą szkodą, o której mowa w § 3 pkt. 10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  może dochodzić od użytkownika roszczeń majątkowych.

§ 4

Pomieszczenie Laboratorium Kierunkowego

 • W każdym Laboratorium Kierunkowym w widocznym miejscu jest umieszczony regulamin MCLP  oraz dane kontaktowe do Dyrektora MCLP i kierowników Laboratoriów Kierunkowych (telefon oraz dres e-mail).
 • W pomieszczeniu Laboratorium Kierunkowego można przebywać w obecności Kierownika KL lub Dyrektora MCLP lub w obecności osób do tego upoważnionych pisemnie przez Kierownika KL lub Dyrektora MCLP.

§ 5

Wypożyczanie aparatury

 • Na pisemny wniosek użytkownika, skierowany do Dyrektora MCLP i Kierownika LK, możliwe jest wypożyczenie aparatury do prowadzenia badań poza pomieszczeniem pracowni. We wniosku należy wskazać cel użytkowania aparatury oraz termin wypożyczenia i termin zwrotu.
 • Aparatura może zostać wypożyczona tylko jeśli Kierownik KL stwierdzi, że istnieją odpowiednie możliwości techniczne i organizacyjne.
 • Aparatura może zostać wypożyczona na okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Na pisemny wniosek użytkownika, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Dyrektora MCLP lub Kierownika KL.
 • Odpłatne wypożyczenie aparatury jest możliwe na podstawie odrębnych regulacji lub decyzji Dyrektora MCLP.

§ 6

Postanowienia końcowe

 • W każdej sytuacji mają zastosowanie nadrzędne przepisy regulujące funkcjonowanie pracowni w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • W kwestiach spornych mają zastosowanie regulacje nadrzędne wynikające z odpowiednich ustaw, uchwał i zarządzeń.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach