POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Regulamin

REGULAMIN CENTRALNEGO LABORATORIUM PSCHOLOGICZNEGO
INSTYTUTU PSYCHOLOGII
WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Centralne Laboratorium Psychologiczne, dalej nazywane Laboratorium Psychologicznym jest częścią Instytutu Psychologii, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (WFCh), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW).
 2. Kierownik Laboratorium Psychologicznego jest powoływany przez Dziekana WFCh na wniosek Dyrektora Instytutu Psychologii.
 3. Kierownik Laboratorium Psychologicznego jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie całego laboratorium.
 4. W ramach laboratorium funkcjonują pracownie. Pracownie są powoływane przez Dziekana WFCh na wniosek Kierownika Laboratorium Psychologicznego.
 5.  Kierownicy Pracowni są powoływani przez Dziekana na wniosek Kierownika Laboratorium Psychologicznego.
§ 2
Zasady ogólne
 1. Pracownie Laboratorium są wyposażone w aparaturę naukową, rozumianą jako urządzenia pomiarowe, komputery, aplikacje i oprogramowanie badawcze.
 2. Aparatura może być wykorzystywana w celach naukowych oraz dydaktycznych
 3. Możliwe jest wykorzystanie aparatury do prowadzenia działalności odpłatnej, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Kierownika Laboratorium i/lub regulacjami obowiązującymi w UKSW. 
 4. Z aparatury mogą korzystać użytkownicy za pisemną zgodą Kierownika Pracowni lub Kierownika Laboratorium.
 5. Kierownik Pracowni jest odpowiedzialny za aparaturę przypisaną do pracowni, w tym zgłaszanie napraw, usług serwisowych, aktualizację oprogramowania. Wszelkie naprawy i aktualizacje są zgłaszane do Kierownika Laboratorium.
 6. Kierownik Pracowni prowadzi ewidencję osób upoważnionych do korzystania z aparatury. 
 7. Aparaturę wydaje Kierownik Pracowni lub osoba upoważniona pisemnie przez Kierownika Pracowni.
§ 3
Użytkownicy
 1. Użytkownikiem może być osoba przeszkolona z zakresu użytkowania aparatury lub posiadająca poświadczone wymagane doświadczenie lub umiejętności.
 2. Szkolenie z zakresu użytkowania aparatury może przeprowadzić Kierownik Pracowni lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Użytkownik ma obowiązek wpisać się do ewidencji użytkowników, prowadzonej przez Kierownika Pracowni. W ewidencji należy uwzględnić informacje:
 4. imię i nazwisko użytkownika,
 5. datę i godzinę początku oraz zakończenia użytkowania aparatury,
 6. telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
 7. Wpisując się do ewidencji użytkownik aparatury wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 8. Użytkownik wpisuje do ewidencji ilość zbadanych osób, ewentualnie wykorzystane oprogramowanie.
 9. Użytkownik jest odpowiedzialny za dane wejściowe i wyjściowe. Użytkownik może, przechowywać dane w pamięci wewnętrznej aparatury na czas prowadzenia badań, ewentualne dłuższe przechowywanie danych jest możliwe w porozumieniu z Kierownikiem Pracowni.
 10. Kierownik Pracowni nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkownika przechowywane w aparaturze badawczej.
 11. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób ingerować w konfigurację i oprogramowanie aparatury będącej na stanie pracowni.
 12. Jakiekolwiek problemy z działaniem aparatury powinny być zgłaszane do Kierownika Pracowni telefoniczne lub na adres e-mail umieszczone w pracowni.
 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia aparatury powstałe w trakcje badań lub za szkody powstałe w wyniku wykorzystania aparatury przez osoby badane pozostające pod jego opieką w momencie badania.
 14. W związku z powstałą szkodą, o której mowa w § 3 pkt. 10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  mogą dochodzić od użytkownika roszczeń majątkowych.
 
§ 4
Pomieszczenie Pracowni
 1. W każdej pracowni w widocznym miejscu jest umieszczony regulamin laboratorium oraz dane kontaktowe do kierowników pracownik (telefon oraz adres e-mail).
 2. W pomieszczeniu pracowni można przebywać w obecności Kierownika Pracowni lub Kierownika Laboratorium lub w obecności osób do tego upoważnionych pisemnie przez Kierownika Pracowni lub Kierownika Laboratorium.
 
§ 5
Wypożyczanie aparatury
 1. Na pisemny wniosek użytkownika, skierowany do Kierownika Pracowni lub Kierownika Laboratorium, możliwe jest wypożyczenie aparatury do prowadzenia badań poza pomieszczeniem Pracowni. We wniosku należy wskazać cel użytkowania aparatury oraz termin wypożyczenia i termin zwrotu.
 2. Aparatura może zostać wypożyczona tylko jeśli Kierownik Pracowni stwierdzi, że istnieją odpowiednie możliwości techniczne i organizacyjne.
 3. Aparatura może zostać wypożyczona na okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Na pisemny wniosek użytkownika, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Kierownika Pracowni lub Kierownika Laboratorium.
 4. Odpłatne wypożyczenie aparatury jest możliwe na podstawie odrębnych regulacji lub decyzji Kierownika Laboratorium.
 
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. W każdej sytuacji mają zastosowanie nadrzędne przepisy regulujące funkcjonowanie pracowni w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 2. W kwestiach spornych mają zastosowanie regulacje nadrzędne wynikające z odpowiednich ustaw, uchwał i zarządzeń.
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach