UKSW

Grant 2018/28/T/HS6/00224

Grant NCN ETIUDA* nr 2018/28/T/HS6/00224
 
Tytuł projektu: Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie
 
Kierownik: mgr Ewa Skimina
Promotor: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Termin realizacji: październik 2018 – wrzesień 2019
Kwota finansowania: 88 838,00 zł
 
Badania prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej koncentrują się wokół problemu zależności pomiędzy osobowością a codziennym zachowaniem człowieka. Zmienne osobowościowe uwzględnione w analizach to cechy osobowości oraz preferencje wartości, które mogą być mierzone na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury: od konstruktów obszernych (takich jak metacechy osobowości czy wartości wyższego rzędu) po wąsko zdefiniowane (takie jak aspekty osobowości czy wartości podstawowe). 
Projekt, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu ETIUDA dotyczy jednego z elementów składających się na rozprawę doktorską, jakim jest analiza związków pomiędzy ogólnymi wymiarami osobowości (metacechami) a codziennym zachowaniem mierzonym za pomocą metody pobierania próbek doświadczenia (experience sampling method, ESM). Metoda ta umożliwia pomiar codziennego zachowania w czasie rzeczywistym oraz w naturalnym środowisku osób badanych. Zastosowanie ESM umożliwia analizę zależności między osobowością a zachowaniem nie tylko na poziomie międzyjednostkowym, ale również wewnątrzjednostkowym, uwzględniając ich dynamikę. Podstawę teoretyczną dla prowadzonych badań stanowi Kołowy Model Metacech Osobowości (Circumplex of Personality Metatraits; Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014; Strus, Cieciuch, 2017).
W ramach realizacji grantu planowany jest trzymiesięczny staż na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Northwestern w Evanston w stanie Illinois (Stany Zjednoczone Ameryki), w laboratorium kierowanym przez prof. Williama Revelle. Uniwersytet Northwestern należy do czołowych na świecie uczelni o profilu naukowobadawczym jako przewodnim (research universities). W światowym rankingu Times Higher Education World University Rankings 2018 znajduje się na 20 pozycji. Opiekun stażu, prof. William Revelle, jest światowej sławy specjalistą w dziedzinach psychologii osobowości, statystyki oraz psychometrii.
 
* Celem grantu ETIUDA jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową na dwa sposoby: (1) poprzez wypłacanie stypendium naukowego na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz (2) poprzez pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym, w którym doktorant odbywa staż. Tytułem projektu jest tytuł rozprawy doktorskiej kierownika grantu.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach