UKSW

Grant 2012/07/N/HS6/02015

Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości
 
Kierownik projektu: mgr Dominika Karaś
Opiekun naukowy: dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW
Okres realizacji projektu: 2013-2014
 
OPIS PROJEKTU
 
Zrealizowany projekt miał na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej kształtowania się poczucia tożsamości w okresie wczesnej dorosłości oraz związków poczucia tożsamości z dobrostanem człowieka.
Formowanie tożsamości rozumiane jest jako próba odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?",  czyli podjęcie pewnego trwałego zaangażowania w daną sferę życia i ocena czy przynosi ona człowiekowi poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa.
Najważniejsze zrealizowane w ramach projektu zadania obejmowały:
 
 • Polską adaptację oraz weryfikację parametrów psychometrycznych zastosowanych kwestionariuszy (w tym równoważności pomiaru pomiędzy badaniami w formie papier-ołówek, a w formie online), co umożliwi dalsze wykorzystanie zastosowanych narzędzi w badaniach naukowych;
 • Weryfikację postawionych hipotez o związkach poczucia tożsamości z dobrostanem, dzięki zbadaniu łącznej grupy ponad 1500 osób dorosłych, z zastosowaniem dwóch narzędzi do pomiaru dobrostanu oraz dwóch narzędzi do pomiaru procesów tożsamościowych;
 • Identyfikację sfer tożsamości ważnych dla poszukiwania tożsamości przez osoby dorosłe;
 • Weryfikację proponowanego modelu powiązań między wymiarami tożsamości (poszukiwaniem głębokim, zaangażowaniem i rewizją zaangażowania), a dobrostanem;
 • Określenie relacji między formowaniem się poczucia tożsamości w danej sferze (zbieranie o niej informacji oraz angażowanie się w nią), a poczuciem dobrostanu człowieka;
 • Upowszechnienie wyników projektu poprzez prezentację ich na szeregu polskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz publikację w czasopismach naukowych;
 
Wyniki uzyskane w ramach projektu pozwoliły na wyłonienie sfer tożsamościowego zaangażowania i poszukiwania istotnych dla współczesnych młodych dorosłych, co poszerzyło zakres wiedzy na temat kształtowania się poczucia tożsamości.
 Uczestnicy pierwszego etapu projektu – badań jakościowych jako najważniejsze dla ich odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?" wskazali następujące sfery: Cechy charakteru, Doświadczenia z przeszłości, Relacje rodzinne, Relacje ze znajomymi i przyjaciółmi, Światopogląd, Zainteresowania i pasje, Cele i plany na przyszłość oraz Praca. Warto zauważyć, że najczęściej dotychczas zbadana sfera – Edukacja – nie została określona przez uczestników badania jako kluczowa dla ich poczucia tożsamości.
Wyłonione sfery posłużyły do realizacji kolejnego etapu badań: określenia związków poczucia tożsamości z dobrostanem. Związki te okazały się różne w zależności od obszaru życia, w którym człowiek poszukuje odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?". Szczególnie istotne dla dobrostanu emocjonalnego, psychologicznego oraz społecznego okazały się sfery Cech charakteru oraz Doświadczeń z przeszłości. W mniejszym stopniu do dobrostanu przyczyniało się poszukiwanie i zaangażowanie w sferze Relacji rodzinnych oraz Pracy.
Potwierdzony został również postulowany teoretyczny model powiązań między wymiarami tożsamości a dobrostanem, polegający na tym, że wymiary tożsamości (poszukiwanie, czyli zbieranie informacji na temat ważnego dla tożsamości obszaru życia; zaangażowanie, czyli decyzja dotycząca drogi, którą będzie się podążać; rewizja zaangażowania, czyli ponowna ocena tożsamościowych wyborów, w momencie, gdy przestają być one satysfakcjonujące dla jednostki) mogą przyczyniać się do dobrostanu (pozytywnej oceny własnego stanu emocjonalnego oraz funkcjonowania w sferze społecznej i psychicznej).
Wyniki prezentowanego projektu przyczyniają się do poszerzenia dotychczasowej wiedzy na temat formowania się poczucia tożsamości młodych dorosłych i pozwalają na dalsze badanie sfer życia istotnych dla odpowiedzi na kluczowe życiowe pytanie "Kim jestem?".
 
PUBLIKACJE
 • Karaś, D. (2015). Identity Domains in Emerging Adulthood: Results of Qualitative Research in Poland. European Association for Research on Adolescence Newsletter, May 2015, 11–14.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2015). Domenowe podejście do kształtowania tożsamości. Weryfikacja trójwymiarowego modelu w różnych sferach życia w grupie młodych dorosłych. Studia Psychologiczne, 53(3), 63-75.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C. L. M. (2014). The Polish adaptation of the Mental Health Continuum–Short Form (MHC–SF). Personality and Individual Differences, 69, 104-109.
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
 • Karaś, D. (2016, wrzesień). Identity Statuses in Various Life Domains: Cultural Context and Relationships with Well-Being. Referat na XV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA).
 • Karaś, D. (2015, październik). Identity commitment in emerging adulthood – is it always a positive process? Referat na Society for the Study of Emerging Adulthood 7th Biennial Conference, Miami, USA.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). Five identity processes and mental health in adolescence and emerging adulthood. Poster na XIV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2014, wrzesień). The relationships between mental health and identity processes in various identity domains in emerging adulthood. Referat, XIV Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Cesme, Turcja.
 • Karaś, D., Kłym, M., Cieciuch, J. (2013, wrzesień). Which model of identity is the most useful to predict psychological well-being? 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Switzerland.
KONFERENCJE KRAJOWE
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2016, czerwiec). Ile teorii, tyle procesów, czyli formalne aspekty tożsamości. Referat na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Pozytywnej, Kraków, Polska.
 • Karaś, D. (2015, czerwiec). Tożsamość w różnych sferach życia – badania w podejściu skoncentrowanym na osobach. Referat podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Warszawa, Polska.
 • Kłym, M., Karaś, D. (2015, kwiecień). Sfery tożsamości w okresie dorastania i wczesnej dorosłości – podobieństwa i różnice. Referat podczas V Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, Bydgoszcz, Polska.
 • Karaś, D., Cieciuch, J., Keyes, C.L.M. (2014, wrzesień). Polska adaptacja kwestionariusza Mental Health Continuum (MHC-SF) Keyesa. Referat, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz, Polska.
 • Karaś, D., Cieciuch, J. (2013, maj). Gdzie młodzi dorośli poszukują odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?" – propozycja rozwinięcia trójwymiarowego modelu formowania się poczucia tożsamości Meeusa i współpracowników. Referat, XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Lublin, Polska.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach