POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Inkubator PSI | Zapytanie ofertowe nr 1/PSI/2017

Szanowni Państwo
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostęp do platformy z licencjami dot. analizy ról zespołowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w projekcie pn. „Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii” nr wniosku WND-POWER.03.01.00-00-K428/16-01 realizowanego w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inkubator.psi@uksw.edu.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres:
 
Instytut Psychologii
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 14 pok. 1401,
01-938 Warszawa
 
do dnia 21 lutego 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).
 
Wymagane dokumenty:
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2;
4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 3;
5. Wzór umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 4;
6. Wzór Protokołu odbioru przedmiotu umowy – Załącznik nr 5.
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach