Katedra Psychologii Pracy i Stresu

 

ul. Wóycickiego 1/3 budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1448
tel. (0-22) 569 96 19
 
Historia specjalności
Historia specjalności wiąże się z powołaniem do życia w marcu 1991 roku Katedry Psychologii Pracy i Stresu , pod kierownictwem doc. dr. hab. Jana F. Terelaka. W ramach Katedry prowadzono działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w zakresie następującej problematyki: charakterystyka psychologiczna zawodów, dobór i selekcja do określonych grup zawodowych, elementy ergonomii pracy, stres pracy, psychologiczne problemy bezrobocia, ocena kosztu psychologicznego i fizjologicznego pracy, itp.
 
Powołano do życia Komputerowe Laboratorium Psychologiczne, wyposażone zarówno w klasyczną aparaturę psychologiczną do badania czasów reakcji i koordynacji wrokowo-ruchowej jak również w osiem komputerowych stanowisk badawczych, połączonych w sieci i oprogramowanych w Warszawski System Testów Psychologicznych. Laboratorium to z czasem stało się dostępne dla studentów innych specjalizacji.
Studenci objęci specjalizacją z psychologii pracy, są obciążeni programem dydaktycznym, wykraczającym poza klasyczną problematykę psychologii pracy, w kierunku zagadnień generowanych przez transformację gospodarczo-ustrojową dokonującą się w Polsce od kilkunastu lat. Dotyczy to między innymi takich zagadnień, jak np.: psychologia bezrobocia, psychologia konsumenta i reklamy, psychologia stresu zawodowego, psychologia organizacji i zarządzania, psychologia negocjacji. Zagadnieniom tym poświęcone są zarówno wykłady monograficzne prof. J.F. Terelaka, jak również praktyki i staże studenckie w różnych instytucjach na terenie Polski, a także podejmowane tematy prac magisterskich i doktorskich w ramach specjalizacji.
 
Problematyka badawcza Katedry obejmuje następujące obszary:
 • teoria stresu,
 • stres pracy,
 • stres bezrobocia,
 • dobór i selekcja zawodowa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • polityka personalna,
 • psychologia reklamy,
 • psychologia konsumenta,
 • psychologia menedżera,
 • psychologia sportu,
 • szkolenie pracowników,
 • motywowanie personelu,
 • ocenianie pracowników,
 • trening umiejętności interpersonalnych,
 • funkcjonowanie w warunkach ekstremalnych (lotnictwo, sport, nurkowanie).
 
Struktura specjalności
W ramach specjalizacji funkcjonuje Katedra Psychologii Pracy i Stresu, kierowana przez prof. dra hab. Jana F. Terelaka. Katedra zatrudnia adiunktów:
 • dr Aleksandrę Borkowską (od roku 2007),
 • dr. Zdzisława Kobosa (od roku 1991).
 • dr. Olafa Truszczyńskiego (od roku 1997)
 • dr. Adama Tarnowskiego (w latach 1993-1996)
 • dr  Annę Jachnis (w latach 1993-2007) 
 
Struktura treściowa Specjalności Psychologia Pracy obejmuje zarówno wykłady kursoryczne i monograficzne, jak również zajęcia praktyczne (ćwiczenia, konwersatoria i zajęcia terenowe oraz praktyki studenckie).
 
1) Wykłady:
a) kursoryczne:
 • Wstęp do psychologii pracy (II rok, 1 godz.)
 • Stres psychologiczny (III rok, 2 godz.)
 • Metodologia badań psychologicznych (III rok, 2 godz.)
 • Psychologia kliniczna (III rok, 2 godz.)
 • Psychologia osobowości (III rok, 2 godz.)
 • Psychiatria (III rok, 2 godz.)
 
b) monograficzny (IV i V rok, 2 godz.)
 • Wybrane zagadnienia psychologii pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii motywacji
 
2) Ćwiczenia:
 • Analiza stanowiska pracy (III rok, 1 godz.)
 • Techniki komputerowe w pracy psychologa (III rok, 2 godz.)
 • Metody selekcji i klasyfikacji ((III rok, 2 godz.)
 • Psychologia pracy (IV rok, 2 godz.)
 • Metodologia badań psychologicznych (III rok, 1 godz.)
 • Psychologia kliniczna (III rok, 2 godz.)
 • Psychologia osobowości (III rok, 2 godz.)
 • Psychiatria (III rok, 2 godz.)
 • Elementy psychometrii (III rok, 2 godz.)
 • Komputerowe pakiety statystyczne (IV rok, 1 godz.)
 
3) Konwersatorium z ergonomii (IV rok, 1 godz.)
4) Zajęcia terenowe: Pracownie psychologii pracy (IV rok, 2 godz.)
5) Translatorium z języka angielskiego (III rok, 2 godz.)
6) Proseminarium (III rok, 1 godz.)
7) Seminarium magisterskie (IV i V rok, 2 godz.)
8) Praktyki studenckie (IV rok, 120 godz.)
 
Działalność naukowa i dydaktyczna w ramach specjalności
W ramach specjalizacji z Psychologii Pracy prowadzone są zajęcia dydaktyczne i prace naukowo-badawcze z zakresu następujących kierunków psychologii stosowanej:
 
1) Charakterystyka psychologiczna człowieka w środowisku pracy w aspekcie:
antropocentrycznym - dostosowanie możliwości człowieka do wymagań środowiska pracy (np. dobór i selekcja psychologiczna do różnych zawodów, analiza stanowiska pracy - aspekty psychologiczne);
technocentrycznym - dostosowanie urządzeń technicznych do możliwości psychofizycznych człowieka (np. analiza stanowiska pracy - aspekty ergonomiczne)
 
2) Funkcjonowanie człowieka w organizacji pracy:
Zakład pracy jako układ stosunków społecznych
Psychologia zarządzania
Psychologia konsumenta i reklamy
 
3) Ocena kosztu psychologicznego w stresie pracy:
Teoretyczne podstawy stresu psychologicznego
Charakterystyka psychologiczna źródeł stresu życia i pracy
Reakcje na stres incydentalny i chroniczny
Sposoby radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych
 
4) Bezrobocie jako kategoria psychologiczna:
Charakterystyka psychologiczna reakcji bezrobotnych w warunkach polskich
Analiza porównawcza stresu bezrobocia w dużych, średnich i małych środowiskach
Wsparcie psychologiczne w sytuacji bezrobocia: indywidualne vs instytucjonalne
 
5) Komputerowe wspomaganie badań psychologicznych
 
W ramach Specjalizacji prowadzone są badania naukowe (własne i statutowe), które były przedmiotem licznych publikacji (książkowych i artykułów naukowych) oraz prezentacji na zjazdach naukowych (krajowych i zagranicznych). Katedra Psychologii Pracy i Stresu była organizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:
 • "Psychologiczne problemy polskiego bezrobocia" (1995)
 • "Stres psychologiczny: Źródła" (1997)
 • Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychologii Lotniczej (2002) - The 25 th European Association for Aviation Psychology Conference: Safety, Systems and People in Aviation, September 16-20, 2002, Warsaw, Poland;
Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach