POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Konferencje | dr Zdzisław Kobos

DR ZDZISŁAW KOBOS


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1448
e mail: z.kobos@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Główne kierunki działalności naukowej dotyczą problematykipsychologii klinicznej, metodologii badań psychologicznych, psychologii pracy i ergonomii, psychologii organizacji i zarządzania, psychologii reklamy i konsumenta.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje | Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
Konferencje po 2010 r.
Międzynarodowe

 • Skrzyńska, J., Kobos, Z., Jędrys, R. (2016). Analysis of Human Factors in air accidents in Poland in years 2010-2015. 64th International Congress of Aviation and Space Medicine, New Delhi, India, 6-10.11.2016.
 • Wochyński, Z., Jędrys, R., Kobos, Z. (2016). The changes in cortisol and glucose concentration in pilot cadets’ urine under the influence of exercises on special aerial gymnastics instruments. 64th International Congress of Aviation and Space Medicine, New Delhi, India, 6-10.11.2016.
 • Kobos, Z., Jędrys, R., Skrzyńska, J., Wochyński, Z. (2016). Aviation students' attentional processes during the exercises on special aerial gymnastics instruments. 64th International Congress of Aviation and Space Medicine, New Delhi, India, 6-10.11.2016.
 • Kobos, Z., Jędrys, R., Wochyński, Z. (2015). Temperamental Determinants of Eye-Hand Coordination Formation in the Special Aviation Gymnastics Instruments. 17th International Conference on Sport and Exercise Medicine, Lisbon, Portugal, 16-17.04.2015.
 • Skrzyńska, J., Kobos, Z., Wochyński, Z. (2015). Comparative Analysis of Characterologic Features of Cadets with High Psychomotor Skills Who Study in Polish Air Force Academy. 17th International Conference on Sport and Exercise Medicine, Lisbon, Portugal, 16-17.04.2015.
 • Wochyński Zbigniew, Sobiech Krzysztof, Kobos, Z. (2015). The Influence of Training on the Special Aerial Gymnastics Instruments on Selected C-Reactive Proteins in Cadets’ Serum. 17th International Conference on Sport and Exercise Medicine, ICSEM 2015,  World Academy of Science, Engineering and Technology, April 16-17, 2015, Lisbon, Portugal,
 • Kobos, Z., Jedrys, R., Wochynski, Z. (2015). The effects of special aviation gymnastics instruments exercise on cognitive processes in process of preparing pilots for flights. 63rd International Congress of Aviation and Space Medicine, Oxford, UK, 20-24.09.2015.
 • Wochynski, Z.,  Jędrys, R., Kobos, Z. (2015). Physiological indicators and psycho-motor predictors evaluation among cadets before and after a six-month practical training of pilotage in the air. 63rd International Congress of Aviation and Space Medicin, Oxford, UK, 20-24.09.2015.
 • Kobos, Z. (2014). Praca zmianowa w portach lotniczych a konsekwencje zdrowotne i funkcjonowanie psychiczne. IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo operacji w portach lotniczych i morskich. Ochrona środków transportu lotniczego i morskiego oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami", Dęblin, 11-12.09.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Determinanty efektywności załóg lotnictwa transportowego podczas realizacji misji do PKW. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP w świetle zmian struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz doświadczeń PKW Afganistan”, Dęblin, 21-22.10.2014.
 • Kobos, Z., Jędrys, R., Wochyński, Z., Bieniek, R. (2013). Koordynacja wzrokowo-ruchowa jako predyktor szkolenia lotniczego podchorążych. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu”. Poznań, 6-7.06.2013.
 • Kobos, Z. (2013). Stres pracy zmianowej a bezpieczeństwo funkcjonowania portów lotniczych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo portów lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji. Bezpieczeństwo operacji morskich i ochrona portów morskich, Dęblin, 11-12.09.2013.
 • Wochynski Z., Sobiech K., Kobos, Z. (2013). Serum Selected C-Reactive Proteins in Cadets During Training on the Special Aerial Gymnastics Instruments (Protéines C-Réactives Sériques Chez les Cadets Durant L'exercice Avec des Appareils Spéciaux de Gymnastique Aérienne). 61st International Congress of Aviation and Space Medicine, Jerusalem, Israel, 6-10.10.2013.
 • Kobos, Z., Jedrys R., Wochynski Z. (2013). Longitudinal Study of Psychomotor Fitness of Polish Air Force Academy Students in Context of Training on Special Aviation Gymnastic Instruments (Étude Longitudinale de L'aptitude Psychomotrice des Étudiants de L'académie de L'air Polonaise Dans un Contexte D'exercice Avec des Appareils Spéciaux de Gymnastique Aérienne). 61st International Congress of Aviation and Space Medicine, Jerusalem, Israel, 6-10.10.2013.
 • Myslak, D., Szymanik, A., Kobos, Z., Wochynski, Z. (2013). Temperament Determinants of Effort Effectiveness Among Air Force Academy Students (Les Déterminants Tempérament de L'efficacité de L'effort Chez les Étudiants de L'académie de L'armée de L'air). 61st International Congress of Aviation and Space Medicine Jerusalem, Israel, October 6-10, 2013.
 • Kobos, Z., Jędrys, R. (2011). Temperament a radzenie sobie ze stresem podczas zawodów ogólnopolskich w lekkiej atletyce. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biospołeczne skutki służby wojskowej  jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu”, Poznań, 9-10.06.2011.
 • Wochyński, Z., Sobiech A. K,. Kobos, Z. (2011). Wpływ treningu w LGPS na  wydzielanie apoproteiny E i lipoproteiny podczas ćwiczeń egzaminacyjnych. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Biospołeczne skutki służby wojskowej  jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu”, Poznań, 9-10.06.2011.
 • Kobos, Z., Jędrys R. (2011). Improving the psychomotor fitness of Air Force Academy cadets during exercises in specialist aeronautical gymnastics devices. 2nd International Congress on Soldiers' Physical Performance-ICSPP2011, Finland, Jyväskylä, 4-7.05.2011.
 • Kobos, Z., Dąbrowiecki, Z., Bieniek, R. (2010). Wpływ nurkowania głębokowodnego na poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”, Spała, 29.11-1.12.2010.
 • Kobos, Z., Bieniek, R., Jędrys, R. (2010). Ocena efektywności treningu psychomotorycznego studentów szkoły lotniczej pod wpływem w ćwiczeń  LGPS.  XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej”, Spała, 29.11-1.12.2010.

Polskie

 • Kobos, Z. (2016). Predykcja niezawodności funkcjonowania układu człowiek – technika lotnicza – otoczenie poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa. Konferencja Jubileuszowa Poznań – Lotnictwo Dla Obronności, Poznań, 26.08.2016.
 • Bieniek, R., Kobos, Z. (2016). Psychoprofilaktyka zdrowotna w lotnictwie poprzez aprowizację. Konferencja Jubileuszowa Poznań – Lotnictwo Dla Obronności, Poznań, 26.08.2016.
 • Kobos, Z. (2016). Determinanty stresu hiperbarii. IV Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, Kraków, 13-15.10.2016.
 • Kobos, Z. (2015). Uwarunkowania pracy zmianowej i nocnej a sprawność operatorska personelu lotniczego. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Świdwin, 16.01.2015.
 • Kobos, Z. (2015). Debriefing psychologiczny  jako metoda redukcji stresu w działaniach ratowniczych. Konferencja naukowa „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, Wrocław, 18-19.04.2015.
 • Kobos, Z. (2015). Diagnoza psychologiczna w sportach lotniczych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Psychologia sportu – wyzwania, możliwości, ograniczenia”, Warszawa, 25.05.2015.
 • Kobos, Z. (2015). Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo z uwzględnieniem problematyki płci w środowisku wielokulturowym. Konferencja naukowo-szkoleniowa CWT SP, Warszawa, 1.06.2015.
 • Kobos, Z. (2015). Zdrowotne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego. Konferencja Naukowa „90 lat Szkoły Orląt – Historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego”,  Dęblin, 18-19.06.2015.
 • Kobos Z. (2015). Rytmika okołodobowa a sprawność w działaniu lotnictwa. Konferencja Naukowa „Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa”, Dęblin, 19.11.2015.
 • Kobos Z. (2015). Testowy pomiar predyspozycji emocjonalnych u nurków. XVII Konferencja Naukowa  Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 28-29.11.2015.
 • Kobos Z., Remlein, M. (2015). Stres - niedocenione zagrożenie w sportach wodnych.  XVII Konferencja Naukowa  Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Lidzbark Warmiński, 28-29.11.2015.
 • Kobos, Z. (2014). Interdyscyplinarna ocena predyspozycji do szkolenia lotniczego. Konferencja Naukowa „Nauczyciel/instruktor  przygotowujący do zawodów trudnych i niebezpiecznych, Dęblin, 11-12.03.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Interindywidualne determinanty percepcji ryzyka. Konferencja Naukowa „Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie bezpieczeństwem”, Szklarska Poręba, 9-10.04.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Debriefing a reagowanie na sytuacje kryzysowe. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Zarządzanie kryzysowe w administracji”, Warszawa-Dęblin, 6-7.05.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Stres emergencyjny w służbach ratowniczych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa państwa”, Dęblin, 13-15.05.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Zagrożenie pozostawania bez pracy u młodzieży i jego konsekwencje. Konferencja Naukowa „Człowiek wobec zagrożeń współczesnego świata, Nysa, 22.05.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Stres psychologa lotniczego jako efekt pełnionych ról zawodowych. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji stresowej”, Warszawa, 21.05.2014.
 • Turbacz, A., Kobos, Z. (2014). Specyfika radzenia sobie ze stresem u studentów kontroli ruchu lotniczego. XXXV Zjazd Naukowy PTP, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Wochyński, Z., Kobos, Z., Jędrys, R. (2014). Specyfika psychomotorycznego przygotowania studentów szkoły lotniczej do szkolenia  w powietrzu. XXXV Zjazd Naukowy PTP, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Psychologiczne determinanty  radzenia sobie ze stresem studentów lotnictwa i kosmonautyki. XXXV Zjazd Naukowy PTP, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Funkcjonowanie w zawodach wysokiego ryzyka. XXXV Zjazd Naukowy PTP, Bydgoszcz, 18-21.09.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Diagnoza stanu psychofizycznego personelu lotnictwa jako predyktor bezpieczeństwa w powietrzu. Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo na  lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku”, Józefów, 10.10.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Badania selekcyjne kandydatów do pracy jako predyktor profilaktyki zdrowotnej. Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce – uwarunkowania personalne i strukturalne”, Siedlce, 16-17.10.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Determinanaty efektywności załóg lotnictwa transportowego podczas realizacji misji do PKW. Konferencja naukowa „Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP w świetle zmian struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych oraz doświadczeń PKW Afganistan”, Dęblin, 21-22.10.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Wsparcie społeczne  a funkcjonowanie zawodowe personelu medycznego. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby”, Warszawa, 27-28.11.2014.
 • Kobos, Z. (2014). Rozpoznawanie symptomów świadczących o braku równowagi emocjonalnej oraz sposoby udzielania wsparcia osobie w kryzysie. Konferencja szkoleniowo - naukowa w CWT SP, Warszawa, 2.12.2014.
 • Kobos, Z. (2013). Psycholog w mundurze lotniczym I marynarskim. Konferencja „Dzień Psychologa”, Warszawa, 19.05.2013.
 • Kobos, Z. (2013). Rola psychologa w lotnictwie. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek w warunkach ekstremalnych”, Dęblin, 14.06.2013.
 • Kobos, Z. (2013). Determinanty oceny sprawności procesów poznawczych podczas nurkowania. XV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 16-17.11.2013.
 • Kobos, Z. (2013). Terroryzm a efekt Lucyfera. Konferencja Naukowa „Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski”, Warszawa-Rynia, 3-4.12.2013.
 • Kobos, Z. (2012). Czynnik ludzki w bezpieczeństwie realizacji operacji lotniczych. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji”, Dęblin, 11-12.09.2012.  
 • Wochyński, Z., Kobos, Z., Bieniek, R., Jędrys, R. (2012). Wymagania i diagnostyka zdolności psychomotorycznych oraz kondycyjnych w nowoczesnym systemie szkolenia pilota wojskowego. Konferencja naukowa „Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Bydgoszcz, 11-12.12.2012.
 • Kobos, Z. (2011). Nowoczesna diagnoza stanu psychofizycznego personelu lotnictwa jako predykator bezpieczeństwa misji lotniczych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”, Dęblin, 15-16.09.2011.
 • Kobos, Z. (2011). Antropometryczne aspekty bezpieczeństwa realizacji zadań w lotnictwie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”, Dęblin, 15-16.09.2011.
 • Kobos, Z. (2011). Wpływ hipoksji na sprawność psychomotoryczną sportowych skoczków spadochronowych. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?", Katowice, 18-21-09.2011.
 • Kotowska, K., Kobos, Z., Graczyk, M. (2011). Motywacja osiągnięć, a sposoby radzenia sobie z odczuwanym lękiem startowym u sportowców. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?", Katowice, 18-21-09.2011.
 • Perzyński,P., Skoczeń, I., Kobos, Z. (2011). Poczucie humoru a style radzenia sobie ze stresem u osób z nadwagą. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?", Katowice, 18-21-09.2011.
 • Kobos, Z. (2011). Wpływ obciążeń specjalistycznym testem (lsts)  na wybrane parametry sprawności psychofizjologicznej adeptów lotnictwa. Konferencja Naukowa „Szkolenie lotnicze – wyzwania i zagrożenia”, Dęblin, 15-16.XI.2011.
 • Wochyński, Z., Kobos, Z. (2011). Wpływ programu ćwiczeń na Lotniczych Gimnastycznych Przyrządach Specjalnych na zmianę stężenia  kwasu moczowego i mocznika we krwi i moczu oraz sprawność ukierunkowaną podchorążych pilotów. Konferencja Naukowa „Szkolenie lotnicze – wyzwania i zagrożenia”, Dęblin, 15-16.XI.2011.
 • Kobos, Z. (2011). Determinanty diagnozy sprawności operatorskiej nurków w warunkach hiperbarii. XIII Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Sopot, 18-20.11.2011.
 • Kobos, Z. (2011). Jak chronić zdrowie psychiczne żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych oraz ich rodzin. Warszawa, 1.12.2011.
 • Kobos, Z. (2010). Objawy posttraumatyczne u żołnierzy misji pokojowych. Konferencja naukowa „Zanim stres cię wypali - rzecz o stresie, jego oddziaływaniu i terapeutycznych możliwościach zapobiegania jego skutkom”, Warszawa, 13-14.05.2010.
 • Kobos, Z. (2010). Hiperbaria a sprawność operatorska. Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTMiTH, NUR-TECH 2010, Jastrania, 29-30.05.2010.
 • Kobos, Z., Olszański, R. (2010). Aplikacja wiedzy psychologicznej i medycznej w okresie transformacji Sił Zbrojnych. Konferencja naukowa IWSZdr, Warszawa-Rynia, 8.06.2010.
 • Kobos, Z. (2010). Sprawność operatorska pilotów–uczniów podczas lotów szkoleniowych w WSO SP. Konferencja naukowa, Dęblin, 20-24.06.2010.
 • Kobos, Z. (2010). Dylemat między możliwościami działania człowieka a  zaawansowanym rozwojem techniki. IV Konferencja naukowa „Badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych, Warszawa, 20.10.2010.
 • Kobos, Z., Dąbrowiecki, Z. (2010). Uwarunkowania sprawności operatorskiej w hiperbarii. IV Konferencja Naukowa „Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska  ziemia-woda-powietrze”, Warszawa, 21-22.10.2010.
 • Kobos, Z., Jędrys, R., Bieniek, R. (2010). Doskonalenie sprawności psychomotorycznej podczas specjalistycznych ćwiczeń w lotniczych przyrządach gimnastycznych. IV Konferencja Naukowa „Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiska  ziemia- woda- powietrze”, Warszawa, 21-22.10.2010.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach