POCZTA                      USOS                      APD                       E-LEARNING                      WFCH                      UKSW                     
UKSW

Konferencje | dr n. med. Przemysław Cynkier

DR  N. MED. PRZEMYSŁAW CYNKIER


ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14
01-938 Warszawa
pokój 1432
e mail: p.cynkier@uksw.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia z zakresu psychiatrii sądowej, a zwłaszcza uwarunkowania zachowań agresywnych u osób chorych psychicznie. Wykonywanie środków zabezpieczających wobec zaburzonych psychicznie sprawców czynów zabronionych. Nieprawidłowości psychiczne jako podstawa do unieważnienia małżeństwa w orzecznictwie kościelnym i cywilnym. Sytuacje wyjątkowe w psychiatrii sądowej.

Aktualnie pełnione funkcje

Pozostałe informacje oraz przebieg kariery naukowej można pobrać tutaj

Dydaktyka | Publikacje Projekty badawcze | Konferencje

KONFERENCJE
 • Cynkier, P., Markiewicz, I. (2017). Opinia nieumyślnie fałszywa – pułapki w pracy biegłego. Referat na VI Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Psychofarmakologia sądowa. Diagnoza i prognoza w psychiatrii sądowej. Kazuistyka, Spała, 3-4.03.2017.  
 • Cynkier, P. (2016). Wpływ stanu somatycznego pacjenta na przebieg detencji sądowej. Referat na IX Seminarium z cyklu Środki zabezpieczające w psychiatrii, pt. Środki zabezpieczające w psychiatrii – Kompleksowość diagnozy i leczenia, Warszawa, 15.11.2016.  
 • Cynkier, P., Majchrzyk Z. (2016). Agresja-przemoc osób hospitalizowanych psychiatrycznie – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i instytucjonalna. Referat na Ogólnopolskiej konferencji Psychiatria sądowa w Polsce w latach 1976-2016, psychiatria sądowa i psychologia sądowa wczoraj, dziś i jutro, Cedzyna, 14-15.10.2016. 
 • Pilszyk, A., Markiewicz, I., Heitzman, J., Cynkier P. (2016). Opiniowanie w sprawach testamentowych w Polsce – raport z badań. Referat na Międzynarodowym 22. Sympozjum hanzeatyckim, XIII. Polsko-Niemieckiej Konferencji, 17 lat Instytutu Psychiatrii Sądowej Mecklenburg – Vorpommern e. V., Wismar, 02.-03.09.2016.
 • Cynkier, P. (2016). Ekspertyza sądowo-psychiatryczna z perspektywy organu procesowego i biegłych – rozbieżne interpretacje. Referat na Konferencji w Prokuraturze Krajowej. Pozycja dowodu z opinii biegłego w postępowaniu sądowym, Warszawa, 8.04.2016.
 • Cynkier, P., Markiewicz, I. (2016). Obawa rychłej śmierci – trudności diagnostyczne i orzecznicze. Referat na V Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Niepoczytalność – jak rozumieć i opiniować. Oświadczenie woli – opiniowanie. Opinia sądowo-psychiatryczna – naukowe uzasadnienie, Spała, 18-19.03.2016.
 • Cynkier, P. (2015). Kryteria poprawy w różnych grupach klinicznych z perspektywy psychiatry. Referat na VIII Seminarium z cyklu Środki zabezpieczające w psychiatrii, pt. Wymiar poprawy dla psychiatry, sędziego, obrońcy i… sąsiada, Warszawa, 17.11.2015.  
 • Cynkier, P., Markiewicz, I. (2015). Specyfika badania sądowo-psychiatrycznego. Referat na Konferencji w Prokuraturze Generalnej. Opiniowanie biegłych lekarzy sądowych oraz odpowiedzialność cywilna i karna za błąd w sztuce lekarskiej, Warszawa, 22.05.2015.
 • Ciszewski, L., Cynkier, P., Markiewicz, I. (2015). Zastosowanie międzynarodowej skali prognozy zachowań niebezpiecznych i skuteczności terapii START w psychiatrii sądowej. Referat na IV Ogólnopolskiej Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Prognoza w psychiatrii sądowej. Samobójstwo na terenie szpitala psychiatrycznego. Psychofarmakologia sądowa, Spała, 13-14.03.2015.
 • Cynkier, P. (2014). Ocena ryzyka popełnienia czynu zabronionego w przyszłości. Referat na VII Seminarium z cyklu Środki zabezpieczające w psychiatrii, pt. Status społeczny i socjalny pacjenta internowanego a zagrożenie popełnieniem czynów zabronionych o znacznej szkodliwości społecznej, Warszawa, 25.11.2014.
 • Cynkier, P. (2014). Uzależnienia a zachowania agresywne chorych psychicznie. Referat na Konferencji naukowej Sprawcy przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej, Warszawa, 20.11.2014.
 • Ciszewski, L., Cynkier, P., Markiewicz, I. (2014). Leczenie i bezpieczeństwo – kluczowy problem psychiatrii sądowej. Referat na Międzynarodowej XI. Polsko-Niemieckiej  Konferencji Psychiatria sądowa – wspólne cechy i różnice w opiniodawstwie w sprawach karnych i cywilnych, Stralsund, 05-06.09.2014.  
 • Cynkier, P. (2014). Rozbieżności w ocenie stanu psychicznego sprawcy w postępowaniu karnym i cywilnym – przyczyny i skutki. Referat na III Ogólnopolskiej Konferencji  Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Granice niepoczytalności, granice kompetencji. Pojęcie choroby psychicznej – użyteczne czy zbędne ? Kazuistyka opinii sądowo-psychiatrycznych, Spała, 07-08.03.2014.  
 • Cynkier, P. (2013). Autonomia pacjenta internowanego. Referat na VI Seminarium z cyklu Środki zabezpieczające w psychiatrii, pt. Egzekwowanie praw i obowiązków pacjenta w trakcie realizowania środka zabezpieczającego, Warszawa, 26.11.2013.
 • Cynkier, P., Ciszewski, L. (2013). Samobójstwo rozszerzone – fakt kliniczny, czy konstrukcja kryminologiczna? Referat na XLIV Zjeździe Psychiatrów Polskich Między neurobiologią a środowiskiem, Lublin, 27-29.06.2013.
 • Majchrzyk, Z., Cynkier, P. (2013). Przemoc i agresja podczas przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przemoc w przestrzeni publicznej, Olszanica, 13-15.05.2013.
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2013). Czy jest możliwe przygotowanie osoby z zaburzeniami histrionicznymi do małżeństwa – studium przypadku. Referat na III Ogólnopolskiej  Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego. Jak przygotować do małżeństwa ? Olsztyn, 9-10.05.2013.  
 • Cynkier, P. (2012). Propozycje zmian w regulaminach oddziałów, w których realizowany jest środek zabezpieczający. Referat na V Seminarium z cyklu Środki zabezpieczające w psychiatrii, pt. Między adolescencją a dorosłością – problemy w terapii, resocjalizacji i zabezpieczeniu młodych sprawców czynów zabronionych, Warszawa, 27.11.2012.
 • Majchrzyk, Z., Cynkier, P. (2012). Stosowanie środków zabezpieczających leczniczych lub rehabilitacyjnych, leczenie ambulatoryjne – problematyka stosowania środków w praktyce. Referat w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Problematyka stosowania i wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym lub skierowaniem na ambulatoryjne leczenie – w ujęciu praktycznym, Dębe, 5-8.11.2012.
 • Cynkier, P. (2012). Stan zdrowia psychicznego podejrzanego (oskarżonego) w aspekcie medycznych podstaw stosowania  środków zabezpieczających. Referat w Krajowej Szkole  Sądownictwa i Prokuratury. Problematyka stosowania i wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym lub skierowaniem na ambulatoryjne leczenie – w ujęciu praktycznym, Jastrzębia Góra, 8-11.10.2012.
 • Majchrzyk, Z., Cynkier, P. (2012). Wykonywanie środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zakładzie psychiatrycznym lub zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego, z punktu widzenia Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających. Referat w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Problematyka stosowania i wykonywania środków zabezpieczających związanych z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym lub skierowaniem na ambulatoryjne leczenie – w ujęciu praktycznym, Jastrzębia Góra, 8-11.10.2012.
 • Majchrzyk, Z., Cynkier, P. (2012). Perspektywy leczenia i terapii pedofilów po odbyciu kary pozbawienia wolności. Referat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zachowania dewiacyjne w środowisku społecznym – bezpieczeństwo, profilaktyka i resocjalizacja, Olszanica, 23-25.04.2012.  
 • Cynkier, P. (2012). Zachowania agresywne osób zaburzonych psychicznie podczas hospitalizacji, a psychiatryczne procedury lecznicze. Referat na I Ogólnopolskiej  Konferencji Oddziałów Psychiatrii Sądowej. Oddziały Psychiatrii Sądowej w Polsce: historia, stan aktualny, przyszłość, Spała, 20-21.04.2012.
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2010). Powszechność zachowań agresywnych wśród chorych psychicznie jako problem społeczny. Referat na Konferencji Współczesne oblicze patologii społecznych, Radom, 4.12.2010.
 • Cynkier, P., Majchrzyk, Z. (2010). Rozbieżności w ocenie nieważności małżeństwa z powodu choroby psychicznej w orzecznictwie sądów kościelnych i cywilnych – analiza przypadku. Referat na Konferencji Zdolność / niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanonistyczna, Warszawa, 20-21.10.2010.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach